ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarında komorbiditelerin prognoza etkisi: Bir retrospektif Türkiye çalışması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-01212 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.01212

Asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarında komorbiditelerin prognoza etkisi: Bir retrospektif Türkiye çalışması

Hakan Aydın1, Halil Doğan1, Davut Tekyol2, Ömer Faruk Çetin1, Ferhat Yüce1, Mehmet Kemal Emem3
1Acil Tıp Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Acil Tıp Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
3Acil servis, Sanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastalarının mortalite riskini erken dönemde öngörmek, kısıtlı olan sağlık sisteminin imkanlarını verimli kullanmak açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarında komorbiditelerin pnömoni gelişimi ve prognoz üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif ve tek merkezli çalışma 1 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul'da üçüncü basamak bir hastanenin acil servisinde yapılmıştır. Çalışmamızda, laboratuvarca doğrulanmış COVID-19 hastaları pnömoni gelişimi ve 28 günlük mortalite açısından incelendi.


BULGULAR: Çalışmaya 3047 yetişkin hasta dahil edildi. Çalışmamızda pnömoni saptanma oranı %55.3, hastaneye yatış oranı %18.0 ve 28 günlük mortalite oranı %0.7’ydi. En az bir komorbiditesi olan hastalarda pnömoni (%85.3’e karşı %47.7; p<0.001) ve 28 günlük mortalite (%2.8’e karşı %0.1; p<0.001) oranları komorbiditesi olmayanlara göre daha yüksekti. İleri yaş, sigara, hipertansiyon, diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı (KBH) ve malignite pnömoni gelişimi için önemli risk faktörleriydi. Ek olarak, çalışmamızda hipertansiyon, diyabet, KBH, kronik karaciğer hastalığı veya malignitesi olan COVID-19 hastalarında 28 günlük mortalite olasılığı daha yüksekti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hem pnömoni hem de 28 günlük mortalite açısından en önemli risk faktörleri ileri yaş, diyabet, KBH ve maligniteydi. Asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarının risk sınıflandırması ve hastaneye yatış ihtiyacı belirlenirken komorbiditelerin etkileri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, pnömoni, komorbiditeler, diyabet, malignite.

Impact of comorbidities on prognosis in asymptomatic, mild and moderate COVID-19 patients: A retrospective Turkey study

Hakan Aydın1, Halil Doğan1, Davut Tekyol2, Ömer Faruk Çetin1, Ferhat Yüce1, Mehmet Kemal Emem3
1Emergency Medicine Department, University Of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul
2Emergency Medicine Department, University Of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul
3Emergency Department, Sanlıurfa Balıklıgöl State Hospital

INTRODUCTION: Predicting the mortality risk of COVID-19 patients in the early period is important in terms of using the limited health system's resources efficiently. The aim of this study was to determine the effects of comorbidities on the occurrence of pneumonia and prognosis in asymptomatic, mild and moderate COVID-19 patients.
METHODS: This retrospective, single-center and cross-sectional study was conducted between April 1 and May 15, 2020, in the emergency department of a tertiary hospital in Istanbul, Turkey. In our study, patients with laboratory-confirmed COVID-19 were examined for the occurrence of pneumonia and 28-day mortality
RESULTS: The study was included 3047 adult patients. In our study, pneumonia detection rate was 55.3%, hospitalization rate was 18.0%, and 28-day mortality rate was 0.7%. NCIP (%85.3 versus. %47.7; p<0.001) and mortality (%2.8 versus %0.1; p<0.001) rates were higher in patients with at least one comorbidity disease than those without. Advanced age, smoking, hypertension, diabetes, asthma, chronic kidney disease (CKD), and malignancy were important risk factors for the occurrence of pneumonia. Additionally, in our study, COVID-19 patients with hypertension, diabetes, CKD, chronic liver disease or malignancy had a higher probability of 28-day mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the most important risk factors for both pneumonia and 28-day mortality were advanced age, diabetes, CKD and malignancy. The effects of comorbidities should be considered when determining the risk stratification and need for hospitalization of asymptomatic, mild and moderate COVID-19 patients.

Keywords: COVİD-19, pneumonia, comorbidities, diabetes, malignancy.Sorumlu Yazar: Hakan Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale