ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Normal Kilolu ve Obez Hastalarda Fleksibl Üreterorenoskopi Cerrahisinin Etkinlik ve Güvenilirliklerinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 175-180

Normal Kilolu ve Obez Hastalarda Fleksibl Üreterorenoskopi Cerrahisinin Etkinlik ve Güvenilirliklerinin Karşılaştırılması

Eyüp Veli Küçük, Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Fikret Fatih Önol
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fleksibl üreterorenoskopi(f-URS)’nin böbrek taşı olan normal kilolu ve obez hastalarda etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2015 yılları arasında f-URS yöntemiyle böbrek taşı cerrahi tedavisi uygulanan 75 normal kilolu ve 28 obez hasta retrospektif olarak incelendi. Obez (VKİ≥30 kg/m2) hastalar ile normal kilolu (18-25 kg/m2) hastaların başarı oranları ve komplikasyonları
karşılaştırıldı. Hastalar operasyondan 12 hafta sonra bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Başarı, görüntülemede tamamen taşsızlık veya 5 mm altında rezidü fragmanlar olarak kabul edildi.
BULGULAR: Obez hasta grubunda 28 hastaya ve normal kilolu hasta grubundaki 75 hasta f-URS ile tedavi edildi. Başarı oranı normal kilolu hasta
grubunda %88 iken obez grupta %89.2 olarak belirlendi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi(p=0.07). Postoperatif morbidite normal kilolu hasta grubunda %8 iken obez hasta grubunda %7 oranında görüldü ve her iki grupta benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek taşı cerrahisinde fleksibl üreterorenoskopi yöntemi obez ve normal kilolu hasta gruplarında benzer başarı oranlarına sahiptir. Toplam morbidite eşit derecede görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle endeksi, Obezite, Fleksibl üreterorenoskopi

Comparison of the Safety and Effectiveness of Flexible Ureterorenoscopy in Obese and Normal Weight Patient

Eyüp Veli Küçük, Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Fikret Fatih Önol
Department of Urology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the efficacy and the safety of flexible ureterorenoscopy (f-URS) in normal weihgted and obese patients with kidney stone.
METHODS: We conducted a retrospective study in 75 normal weight and 28 obese patients who underwent a f-URS for kidney stones between 2010-2015. Success rates and complications in the obese patients (OP) group (BMI ≥30 kg/m2) were compared with the normal weight patients (NWP) (BMI <25 kg/m2). Patients were assesed with computed tomography-scan after 12 weeks of the procedure. The success was defined as a stone-free status (no or ≤5 mm residual stone) at the time of control.
RESULTS: Twenty eight OP and 75 NWP were treated with f-URS. The overall success rate was 89.2% and 88% in the OP and NWP, respectively (p = 0.07). Postoperative morbidity was 8% in NWP and 7% in OP and it was similar in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Flexible ureterorenoscopy for kidney stones resulted in similar outcomes in NWP and OP. The overal morbidity is even equal between two groups.

Keywords: Body mass index, Obesity, Flexible ureterorenoscopy

Eyüp Veli Küçük, Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Fikret Fatih Önol. Comparison of the Safety and Effectiveness of Flexible Ureterorenoscopy in Obese and Normal Weight Patient. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 175-180

Sorumlu Yazar: Eyüp Veli Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale