ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
İsteğe Bağlı Gebelik Tahliyesi Sonrası İle İnterval Rahim Içi Uygulamasinin Kanama Paternleri, Enfeksiyon ve Diskolasyon Açısından İncelenmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 111-115

İsteğe Bağlı Gebelik Tahliyesi Sonrası İle İnterval Rahim Içi Uygulamasinin Kanama Paternleri, Enfeksiyon ve Diskolasyon Açısından İncelenmesi

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural1, Mesut Divrikoğlu1, Nurettin Aka2, Gültekin Köse2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Aile planlaması yöntemlerinin, istemli düşük sonrası hemen, düşüğün yapıldığı yerde, kadınlar klinikten ayrılırken uygulanmasının, tekrarlayan düşükleri azaltacağını kanıtlayan yayınlar mevcuttur. Bu çalışma ile, yasal gebelik tahliyesi (YT) sonrası rahim içi araç (RİA) uygulaması ile menstrüel siklus kanaması sırası nda RİA uygulanmasının enfeksiyon, kanama düzeni ve dislokasyon açısından karşılaştırılmaları ve YT bitiminde hemen uygulamanın kabul edilebilir bir uygulama olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi’ne isteğe bağlı YT istemiyle başvuran ve YT sonrası RİA kullanmak istediğini ifade eden ve RİA kullanmaya uygun görülen 30 olgu (çalışma gurubu) ile menstrüel kanama sırasında RİA istemi ile başvuran 28 olguya (kontrol gurubu) Cu-T- 380 A tipi RİA uygulandı. Tüm olguların RiA uygulamasını takiben ve bir dahaki menstrüel kanamaları biter bitmez transvajinal ulrasonografi (TVS) ile R‹A-Fundus-Mesafesi (RFM) ve RİAMiyometriyum- Mesafesi (RMM) ölçümleri yapıldı. Ayrıca bu dönem içindeki kanama süresi, kanama miktarı, pelvik hassasiyet sorgulandı ve üst genital yol enfeksiyonu açısından pelvik muayeneleri yapılarak değerlendirmeleri yapıldı. istatistiksel analizler istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı testlerin yanı sıra karşılaştırmalı analizlerde Ki kare, student T testi, Whitney U testi ve eşleştirilmiş bulgularda pairedt- test kullanıldı.
BULGULAR: RİA uygulaması öncesi ve sonrası menstrüel siklus düzeni açısından guruplar arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. RİA uygulamas› sonrası kanama süresi ve miktarı önceye göre her iki gurupta ileri derecede anlamlı olarak artmıştır. Kontrol zamanı yapılan pelvik muayene ile guruplar arasında lökore ve pelvik hassasiyet açısında istatistiksel fark saptanmadı. Chandelier belirtisi hiçbir olguda tespit
edilmedi. Her iki gurupta RİA uygulama günü ve siklus sonrası kontrol muayenelerinde TVS ile yap›lan RFM ve RMM ölçümleri aras›nda istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: YT sonrası, uzun süreli ve modern bir yöntem tercihi olan kadınlara RİAların güvenle uygulanabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Rahim içi araç, yasal tahliye, hemen uygulama.

Comparison of postabortal and interval intrauterine device insertions in regard to bleeding patterns, infection and dislocation

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural1, Mesut Divrikoğlu1, Nurettin Aka2, Gültekin Köse2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: There is evidence that, after voluntary abortions, immediate application of family planning services before the woman leaves the clinic reduces the rate of recurrent miscarriages. In this study, we aimed to find out whether immediate IUD insertions after legal abortions (LA) differ with insertions in the interval in terms of menstrual bleeding, infection and IUD displacement and to decide whether immediate insertion is a safe and acceptable practice.
METHODS: Thirty women (study group) who applied for LA with a request to use IUDs afterwards and 28 women (control group) requesting IUDs during their menstrual period and all found suitable for the method were fitted with Cu-T-380 A-type IUDs. In all cases, IUD-Fundus-Distance (IFD), and IUD-myometrium-Distance (IMD) measurements were made with a transvaginal ultrasound (TVS) right after the end of the next menstrual bleedings. All women were questioned for the duration and amount of bleeding as well as presence of pelvic tenderness, and also pelvic examinations were done to detect any upper genital tract infection sign. For statistical analysis, descriptive tests were done as well as Chi-square test, Student’s t-test, Whitney U-test for comparative analysis and paired t-test analysis for paired groups using a statistical software package program.
RESULTS: No statistically significant difference was observed between the groups before and after IUD insertions in terms of menstrual cycle patterns. The duration and amount of bleeding were significantly increased after IUD insertions in both groups than before. Follow-up pelvic examinations showed no significant difference regarding leucorrhoea and pelvic tenderness between the groups. The chandelier sign was negative in all cases. In both groups, TVS examinations on the day of insertion and on the follow-up visit did not show any statistically significant difference for IFD and IMD measurements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IUDs can safely be inserted, immediately, following LA, to women looking for a long-lasting, modern contraceptive method.

Keywords: Intra-uterine device, legal abortion, immediate insertion.

Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural, Mesut Divrikoğlu, Nurettin Aka, Gültekin Köse. Comparison of postabortal and interval intrauterine device insertions in regard to bleeding patterns, infection and dislocation. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 111-115

Sorumlu Yazar: Işık Gönenç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale