ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Yozgat İlinde Gebelerin Doğum Şeklinin Pelvik Taban Üzerine Olan Etkileri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 35-38

Yozgat İlinde Gebelerin Doğum Şeklinin Pelvik Taban Üzerine Olan Etkileri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Mustafa Kara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Yozgat’ta yaşayan gebelerin normal vaginal doğum ve sezaryen seksiyonun pelvik taban sağlığı üzerine olan etkilerini anlama düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize Temmuz 2011-Ocak 2012 arasında başvuran toplam 322 hasta göre bu kesitsel çalışmaya dahil edildi. Hastalar maternal eğitim düzeylerine göre dört gruba bölündü. Grup 1 hiç okula gitmeyen kadınlardan oluşuyordu. Grup 2’deki hastaların ilköğretim diploması vardı. Grup 3’teki kadınların lise diploması vardı. Grup 4 üniversite mezunu deneklerden oluşuyordu. Katılan kadınlara yüz yüze görüşme metodu ile ayrıntılı bir anket uygulandı. Hem demografik bilgiler hem de deneğin vaginal doğum ya da sezaryen seksiyo sonrası pelvik tabanın durumu hakkındaki bilgileri değerlendirildi.
BULGULAR: Anne eğitim düzeyi ile gebelerin doğum şeklinin pelvik taban üzerine olan etkileri hakkındaki farkındalıkları arasındaki ilişki araştırıldı. Deneklerin eğitim düzeyi arttıkça vaginal doğum ya da sezaryen seksiyonun üriner inkontinansı artırıp artırmadığı sorularına ‘hayır’ yanıtlarının yüzdesi de anlamlı şekilde artmaktaydı (p<0.05). ilginç bir şekilde, hastaların %65.9’u pelvik taban kas egzersizlerinin mesane ve/veya barsak problemlerini azaltmaya yardım edip etmediği sorusuna ‘evet’ dedi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza katılan hastalar doğum şekli ne olursa olsun, gebelik sonrası üriner inkontinansı n arttığını ifade ettiler. Pelvik taban kaslarını kuvvetlendirici egzersizlerin doğum sonrası üriner ve/veya fekal inkontinansı azaltıcı etkisi olduğuna inananlar anlamlı şekilde daha fazlaydı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, pelvik taban, inkontinans, vaginal doğum, Kegel egzersizi.

Knowledge Levelof Pregnants Living In Yozgat Province About The Effects Of Birth Type On Pelvic Floor

Mustafa Kara
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yozgat

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the understanding level of pregnants living in Yozgat about the consquences of normal vaginal childbirth and caesarean section on pelvic flor health.
METHODS: A total 322 patients referred to our clinic between July 2011- January 2012 included to this cross-sectional study. The patients were divided into the four groups according to the maternal educational level. Group 1 was consist of women who never went to school. In Group 2, the patients had a certificate of elementary school. In Group 3, women had a certificate of high school. Group 4 was containing subjects graduated from university. A detailed questionnaire was addressed to the participating women by face-to-face interviewing method. Both demographic information and the subject’s knowledge about pelvic flor status after vaginal birth or caesarean section were assessed.
RESULTS: The association between maternal educational level and the awareness of the pregnant about the outcome of the delivery type on pelvic floor was investigated. The percentage of ‘no’ answers were getting significantly higher to the questions of whether vaginal delivery or caesarean section increase the urinary incontinence while the education of subjects increased (p<0.05). Interestingly, 65.9% of the patients said ‘yes’ to the question of whether exercises of the muscles of pelvic area help lessen the bladder and/or bowel problems (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients paticipated our study reported that urinary incontinence after pregnancy was increased independant with the birth type. The subjects believed the protective effect of pelvic muscle strengthening exercises on urinary and/or fecal incontinence were statistically more.

Keywords: Pregnancy, pelvic floor, incontinence, vaginal childbirth, Kegel’s exercise.

Mustafa Kara. Knowledge Levelof Pregnants Living In Yozgat Province About The Effects Of Birth Type On Pelvic Floor. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 35-38

Sorumlu Yazar: Mustafa Kara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale