ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Pandemi sürecinde online platformların aşırı kullanımının baş ağrısı üzerine etkisi var mıdır? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-24650

Pandemi sürecinde online platformların aşırı kullanımının baş ağrısı üzerine etkisi var mıdır?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Berfin Parmak2, Büşra ASLAN2, ÖMER KARBUŞ2, MELİK ŞAH ÇELİK2, Şehmus Caner Uymak2
1• Nöroloji Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi sürecinde yaşanan sosyal kısıtlamalar hem eğitim hem de iş hayatında online sistemlerin kullanımını arttırmıştır. Amacımız online platformların aşırı kullanımının baş ağrısına etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, sosyodemografik veriler ve pandemi sürecinde çevrimiçi platformların kullanımına ilişkin 25 soruya 1627 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 20,76 ± 2,21 olan katılımcıların %91,9'u üniversite öğrencisi veya mezunuydu. Ortalama günlük ekran süresi 2-4 saat (743/1627) iken, pandemi döneminde bu süre 8 saat ve üzerine (966/1627) çıkmıştı. Katılımcıların %68,6'sı pandemi sırasında baş ağrılarında artış bildirirken, buna paralel olarak katılımcıların %62,4'ü bunun çevrimiçi sistemlerin kullanımındaki artışla ilgili olduğunu düşünmekteydi. Pandemi öncesi ve sonrası dönem karşılaştırıldığında, baş ağrısı süresi (p <0,001), sıklığı (p <0,001), şiddeti (p <0,001) ve analjezik kullanımı (p<0,001) her iki cinsiyette de anlamlı olarak artmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Baş ağrısının artmasında COVID-19'un yanı sıra sosyal yaşamdaki değişikliklerin olumsuz rolü de dikkate alınmalıdır. Baş ağrısı şikayeti olan kişilerde pandemi sürecinde online platformların aktif kullanımının sorgulanması, tedavinin düzenlenmesinde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, baş ağrısı, çevrimiçi, ekran

Is there any effect of online platform overuse on headaches during the pandemic?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Berfin Parmak2, Büşra ASLAN2, ÖMER KARBUŞ2, MELİK ŞAH ÇELİK2, Şehmus Caner Uymak2
1• Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri University, Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Social constraints experienced during the pandemic have increased the use of online systems in both education and business life. Our aim is to evaluate the effect of overuse of online platforms on headache.


METHODS: This study was conducted with 1627 participants with online data collection form which includes sociodemographic data and 25 questions related to the use of online platforms during the pandemic.
RESULTS: 91.9% of participants with a mean age of 20.76 ± 2.21 years were university students or graduates. While the average daily screen time exposure was 2-4 hours (743/1627), this time has increased to 8 hours and above (966/1627) in the pandemic. While 68.6% of the participants reported an increase in headaches during the pandemic, 62.4% of the participants believed in parallel that this was related to the increase in the use of online systems. When comparing the pre and post-pandemic periods, the headache duration (p <0.001), frequency (p <0.001), severity (p <0.001) and use of analgesics (p<0.001) increased significantly in both genders.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to COVID-19, the unfavorable role of changes in social life should also be considered in the increase of headache. Questioning the active use of online platforms during the pandemic in people with headache complaints may guide the regulation of treatment.

Keywords: COVID-19, pandemic, headache, online, screenSorumlu Yazar: Buse Rahime Hasırcı Bayır, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale