ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 145-148 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.33255

Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki

Füsun Domaç, Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inmede, doku hasarının gelişmesinde lökositlerin rolü olduğu bilinmektedir. Akut iskemik inmede nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile etyolojik alt tiplerin ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Biz, bu çalışmada, akut iskemik inmede etyolojik alt tiplerle NLO ilişkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Erenköy Ruh ve Sinir EAH Nöroloji servisine iskemik inme ile ilk 24 saat içinde başvurmuş ve nötrofil lenfosit oranı için hemogram alınmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar TOAST klasifikasyonuna göre sınıflandırıldı. İlk başvuruda enfeksiyon, akut koroner sendrom, pulmoner embolisi olan hastalar çalışmaya alınmadı.
BULGULAR: Çalışmaya 467 iskemik inme, 162 kontrol hastası dahil edildi. Hastaların 239’u kadın (%51), 228’i erkek (%49) idi. Kontrol grubu 77 kadın (% 47) ve 85 erkekten (% 53) oluşuyordu. Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 69.41 ± 14.4 ve 67,35 ± 19,41 idi. N/L oranı kontrol grubunda ortalama 2,12±1,11 inme grubunda 3,38±3,43 olup istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p 0,001). Aterotrombotik grupta N/L oranı 3.26 ±2,35, kardiyoembolik grupta 4,46±5,6 olup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p 0.03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nötrofil lenfosit oranı iskemik inmeli olgularda kardiyoemboli ile ilişkilidir. İlk başvuruda N/L oranının yüksek olduğu olgularda etiyolojik nedenler arasında kardiyoembolik nedenlerin daha detaylı araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/Lenfosit oranı, iskemik inme, kardiyoembolizm

The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke

Füsun Domaç, Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir
Department of Neurology, Erenkoy Mental and Nervous Disease Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The role of leukocytes in tissue damage in acute ischaemic stroke is well-known. There are some studies examining the relationship between etiologic subtypes of acute ischaemic stroke and neutrophil/lymphocyte ratio (NLR). In this study, we planned to investigate the relationship between NLR and etiologic subtypes of acute ischaemic stroke.
METHODS: In this study, acute ischaemic stroke patients who were admitted to our hospital in the first 24 hours were included. Etiologic classification of patients was done by TOAST classification system. Patients who had history of acute coronary syndrome and pulmonary emboli were excluded.
RESULTS: We included 467 acute ischemic stroke patients and 162 control patients. Of the patients, 239 were females (51%) and 228 were males (49%). Of the control group, 77 (47%) were females and 85 (53%) were males. Mean ages in patient and control groups were 69.41±14.4 and 67.35±19.41, respectively. NLR’s in acute stroke and control groups were 3.38±3.43 and 2.12±1.11, respectively, and this difference was found to be statistically significant (p=0.001). NLR’S in atherothrombotic and cardioembolic groups were 3.26±2.35 and 4.46±5.6, respectively, and this was found to be statistically significant (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High NLR was found to be related with cardioembolic etiology in acute ischaemic stroke. We think that more detailed investigation for cardioembolic sources may be necessary in patients with high NLR at first admission.

Keywords: Cardioembolism, ischaemic stroke; Neutrophil/Lymphocyte ratio.

Füsun Domaç, Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir. The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 145-148

Sorumlu Yazar: Mustafa Ülker, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale