ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Ağrı İlindeki Antenatal Hepatit B Virüs Seroprevalansı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 126-130

Ağrı İlindeki Antenatal Hepatit B Virüs Seroprevalansı

Mustafa Kara1, Ercan Yılmaz2, Emel Kıyak Çağlayan1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yozgat
2Samsun Askeri Hastanesi, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B enfeksiyonu akut, fulminan ve kronik hepatit; karaciğer sirozu ve sonunda hepatoselüler kansere neden olduğu için dünya genelinde yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Hepatit B Virus (HBV) enfeksiyonu vertikal geçiş nedeniyle gebelerde de önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmamızda kliniğimize başvuran gebelerde antenatal dönemdeki Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) pozitişiğini ve bunun sosyodemografik faktörlerle olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 2009 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında kliniğimize başvuran 15-44 yaşları arasındaki toplam 140 gebe hasta katıldı. Gebeler sosyodemografik özelliklerine (doğum yeri, sağlık güvencesi, meslek, önceki cerrahi vs.) göre sınışandı.
BULGULAR: HBsAg (Hepatit B Yüzey Antijeni) pozitifliği yalnızca 9 hastada (% 6.4) ve antiHBs antikoru pozitişiği 20 hastada (% 14.2) saptandı. Bu 9 hastanın tümünde Anti-HBs antikoru negatifti ve HBV aşısı uygulanmamıştı. Daha önce sezaryen öyküsü olanlarda öncesinde sezaryen öyküsü olmayanlardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek HBsAg pozitişiği bulundu (sırasıyla, % 15.3’e karşı % 5.5, p< 0.05). Sezaryen dışında herhangi bir operasyon geçiren gebeler opere olmamış hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek HBsAg’e sahipti (sırasıyla, % 12.9’a karşın % 4.5, p< 0.05). AntiHBs antikor pozitişiği sağlık çalışanı gebelerde % 62.5, diğer işlerde çalışan gebelerde ise % 11.3 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBs Ag pozitifliği daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bulunmuştur. HBsAg pozitişiği önceden sezaryen ve/veya başka bir cerrahi işlem geçiren hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Ancak, virusun diğer bulaşma yolları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, HBsAg, sosyo-demografik özellikler.

Antenatal Hepatitis B Seroprevalence In Agrı City

Mustafa Kara1, Ercan Yılmaz2, Emel Kıyak Çağlayan1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yozgat
2Samsun Askeri Hastanesi, Samsun

INTRODUCTION: Hepatitis B infection is a worldwide health problem because of causing acute, fulminant and chronic hepatitis, which may result in cirrhosis and finally hepatocellular cancer. Hepatitis B Virus infection in the pregnants is also an important health problem because of the vertical transmission. We aimed to search the HBsAg positivity and its relationship with the socio-demographic factors in the pregnants referred to our clinic in the antenatal period.
METHODS: One hundred forty pregnant women aged 15-44 were included our study in 2009 January-July. Pregnants were classified with their socio-demographic parameters (birth place, health insurance, profession, previous surgery etc).
RESULTS: HBsAg positivity was detected only in 9 patients (%6,4), and antiHBs antibody positivity was detected in 20 patients (%14,2). Statistically significant HBsAg positivity was found higher in patients with previous sectio history than in patients without previous sectio history (respectively, 15.3 % vs. 5.5 %, p< 0.05). Pregnants with surgical procedure history (C/S cases not included), also had a significantly high HBsAg positivity against non-operated pregnants (respectively, 12.9 % vs. 4.5 %, p< 0.05). AntiHBs antibody positivity was found 62.5 % in pregnants work at health career and 11.3% in pregnants work in other fields.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HBsAg positivity was found to be consistent with other previous study results. High levels of HBsAg positivity should be kept in mind in the patients who previously underwent surgery or sectio. But, the other routes of contamination should be evaluated.

Keywords: Pregnancy, HBsAg seroprevalence, socio-demographic properties.

Mustafa Kara, Ercan Yılmaz, Emel Kıyak Çağlayan. Antenatal Hepatitis B Seroprevalence In Agrı City. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 126-130

Sorumlu Yazar: Mustafa Kara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale