ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Malign Plevral Sıvıların Tanısında Birinci Sıvı Sitolojisi Negatif Saptanan Olgularda İkinci ve Üçüncü Sıvı Sitolojisinin Tanıdaki Rolü [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-50465 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.50465

Malign Plevral Sıvıların Tanısında Birinci Sıvı Sitolojisi Negatif Saptanan Olgularda İkinci ve Üçüncü Sıvı Sitolojisinin Tanıdaki Rolü

Şeyma Özden1, IŞIL Gökdemir2, Ayşin Durmaz3, Murat KIYIK4, Yasin Özden5
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakın Ana Bilim Dalı
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
4Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
5Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada birinci plevral sıvı sitolojisi ile tanı konulamayan malign plevral sıvı olgularında 2. ve 3. kez bakılan plevral sıvı sitolojisinin tanıdaki rolünü araştırmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 116 hasta retrospektif olarak değerlendirildi,birinci torasentez ile plevral sıvı sitolojisi gönderilen ve negatif gelen 105 olguda (%90.51) 2.kez, 34 olguda (%29.31) 3.kez sıvı sitolojisi gönderilmişti.Sıvı sitolojileri ile tanı alamayan olgularda cope iğnesi ile kapalı plevra biopsisi(KİPB) yapılmıştı.Plevra biyopsisi ile de tanı gelmemişse video yardımlı torakoskopi (VATS) yapılmış, VATS ile de tanı gelmeyen bazı olgularda dekortikasyon yapılmıştı.Sıvı sitolojisinde malignite şüphesi sonucu gelen olgularda da negatifmiş gibi düşünülerek aynı prosedürler uygulanmıştı.
BULGULAR: 16 olgunun 7 sinde (%6.03) 1.sıvı sitolojisi malignite açısından pozitif saptandı. 1. sıvı sitolojisi malignite açısından negatif saptanan hastaların 29 unda (%26.6) 2. sıvı sitolojisi malignite açısından pozitif saptandı.1. ve 2. sıvı sitolojisi ile tanı konulamayan toplam 34 olgudan 3. kez torasentez yapılarak sıvı sitolojisi çalışıldı. 34 olgunun 11 inde (%32.35) 3. sıvı sitolojisi malignite açısından pozitif saptandı. Toplam olarak 47 olguda (%40.5) plevral sıvı sitolojisi ile tanı konulabildi. Primer akciğer kanseri varlığında 2. Sıvı sitolojisi ile tanı konulma oranı diğer malignite türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plevral sıvı sitolojisi ilk incelemede negatif gelen olgularda 2.ve 3.kez sıvı sitolojisinin incelenmesinin tanıya katkısı yüksek olup özellikle daha invaziv tanı yöntemleri uygulanamayacak durumda olan hastalarda akılda olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, torasentez, sıvı sitolojisi

The Role Of The Second and Third Liquid Cytology in The First Liquid Cytology Negative Findings in The Diagnosis of Malignant Pleural Liquids

Şeyma Özden1, IŞIL Gökdemir2, Ayşin Durmaz3, Murat KIYIK4, Yasin Özden5
1Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Chest Diseases Department
2Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital,Intensive Care Unit Department
3Bağcılar Training and Research Hospital, Chest Diseases Department
4Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Chest Diseases Department
5Dr.Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,Department of Cardiovascular Surgery

INTRODUCTION: In this study, we wanted to investigate the role of pleural fluid cytology, which is examined for the second and third times in malignant pleural fluid cases that cannot be diagnosed by first pleural fluid cytology.

METHODS: A total of 116 patients were evaluated in this retrospective study. 2nd samplings of pleural effusions were evaluated via thoracentesis in 105 patients (90.51%)with negative cytology results on the first thoracentesis attempt, and 3rd samplings were evaluated for 34 patients (29.31%). Pleural biopsy using a cope needle was performed on patients who could not be diagnosed upon pleural fluid cytology. If pleural biopsy did not yield any diagnosis, VATS (video assisted thoracoscopy) was performed, and pleural decortication was performed in some patients who could not be diagnosed with VATS. Pleural fluid cytology results suspected to be malignant were considered to be negative and the same procedure was performed as above
RESULTS: 7 out of the 116 cases ( % 6,03) were found to be cytologically positive on the first thoracentesis. Out of the cases found to be negative on first attempt, 29 (% 26,6) were diagnosed positive upon second attempt. 34 cases which were not diagnosed at first and second attempt underwent a third thoracentesis attempt and were evaluated cytologically. Out of the 34 cases, 11(%32) were diagnosed in the 3rd attempt. A total of 47 cases (40,5%) were diagnosed with pleural fluid cytology. In the presence of primary lung cancer, the rate of diagnosis by 2nd fluid cytology was statistically significant compared to other types of malignancy (p <0.05)

DISCUSSION AND CONCLUSION: n cases with negative pleural fluid cytology at the first examination, examination of fluid cytology for the second and third times should be considered with a high contribution to the diagnosis, especially in patients who are unable to apply more invasive diagnostic methods

Keywords: pleural effusion, thoracentesis, liquid cytologySorumlu Yazar: Şeyma Özden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale