ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Serebral Palsi: Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 6-10

Serebral Palsi: Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler

Kürşat Bora Çarman1, Çoşkun Yarar1, Arzu Ekici1, Sibel Laçiner Gürlevik1, Sevgi Yimencioğlu1, Ozan Koçak1, Burca Ayvacı2, İlhan Işık1, Didem Arslantaş3, Ayten Yakup1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
3Eskişehir Os mangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral palsi (SP) çocuk nöroloji pratiğinde yer alan önemli hastalıklarında biridir. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmamıza hastalarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Son on iki ay içerisinde en az bir kez takip ve kontrol muayenesi yapılan 134 SP hastası dahil edildi. Ortalama yaşları 6.73 ± 3.45 yıl saptanan hastaların %38.1’i kızdı. Hastaların %15.7’si prematür olarak doğmuştu. Serebral palsi tipinin 123 hastada spastik ve olguların 18’inde tek taraflı serebral palsi olduğu belirlendi.
BULGULAR: SP hastaların büyük çoğunda kaba motor işlev ölçeği seviye 5 olarak değerlendirildi. Hastaların %54.5’ü epileptik nöbet geçirmekteydi ve %32.8’inde ağır zeka geriliği mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak serebral palsinin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi hastalığın patofizyolojisinin anlaşılması ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, çocuk, etiyoloji.

Cerebral Palsy: Sociodemographic and Clinical Features

Kürşat Bora Çarman1, Çoşkun Yarar1, Arzu Ekici1, Sibel Laçiner Gürlevik1, Sevgi Yimencioğlu1, Ozan Koçak1, Burca Ayvacı2, İlhan Işık1, Didem Arslantaş3, Ayten Yakup1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
3Eskişehir Os mangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

INTRODUCTION: Cerebral palsy (CP) is one of the important diseases in child neurology practice. The aim of this retrospective study was to evaluate the demographic and clinical proper-ties of patients.
METHODS: One hundred and thirty-four patients who came to the control visit were taken into study. The mean age of patients was 6.73 ± 3.45 and 38.1% of cases were girl. The 15.7 % of patients were premature. The CP type was spastic in 123 patients and eighteen of them were unilateral. The gross motor activity scale was level 5 in most of patients.
RESULTS: The frequencies of epilepsy and mental retardation were 54.5% and 32.8% respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the determination of demographic and clinical features of CP is important for the development of multidisciplinary treatment modalities.

Keywords: Cerebral palsy, children, etiology.

Kürşat Bora Çarman, Çoşkun Yarar, Arzu Ekici, Sibel Laçiner Gürlevik, Sevgi Yimencioğlu, Ozan Koçak, Burca Ayvacı, İlhan Işık, Didem Arslantaş, Ayten Yakup. Cerebral Palsy: Sociodemographic and Clinical Features. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 6-10

Sorumlu Yazar: Kürşat Bora Çarman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale