ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Sıçan modelinde etanolün endometrium kalınlığı ve yumurtalık rezervi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-61587 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.61587

Sıçan modelinde etanolün endometrium kalınlığı ve yumurtalık rezervi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Adem Yavuz1, Mustafa Taş2, Gokalp Oner2, Pasa Ulug3
1Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Niğde
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Acıbadem Kayseri Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kayseri
3Erzincan Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada anti-mulleran hormon (AMH) düzeyleri ve folikül sayıları değerlendirilerek etanolün sıçanların endometrium ve over rezervi üzerindeki etkileri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Over rezervi AMH ölçümü ve histolojik folikül sayısı ile değerlendirildi. On altı Wistar albino sıçan rastgele iki gruba ayrıldı. Müdahale grubunda (Grup 1), sıçanlara 30 gün boyunca oral gastrik lavaj yoluyla 2.5 g / kg / gün etanol verildi. Kontrol grubunda (Grup 2), 30 gün boyunca oral gastrik lavaj yoluyla su plasebo olarak verildi. Hayvanlar 30 gün sonra sakrifiye edildi; AMH ölçümü için 2 mL kan alındı ve yumurtalıkların ve uterusun rezeksiyonu için laparotomi yapıldı.
BULGULAR: Primordial ve primer folikül sayısı gruplar arasında benzer olsa da, toplam folikül sayısı ve AMH düzeyi müdahale grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p≤0.001). Etanol alan sıçanların endometriyum kalınlığı da kontrollere kıyasla önemli ölçüde azaldı (p = 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Etanolün, azalmış over rezervi ve daha ince endometriyum ile anlamlı derecede ilişkili olduğu bulundu. Alkol tüketimi, over rezervi ve daha ince endometriyum kaybı nedeniyle üremeyi ve in vitro fertilizasyonun başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: rat, etanol, over rezervi, endometrium

Evaluation of the effects of ethanol on endometrium thickness and ovarian reserve in a rat model

Adem Yavuz1, Mustafa Taş2, Gokalp Oner2, Pasa Ulug3
1Department of Obstetrics and Gynecology, Omer Halisdemir University Faculty of Medicine, Nigde, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Acıbadem Kayseri Hospital, Kayseri, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Erzincan University, Erzincan, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effects of ethanol on endometrium and the ovarian reserve of rats by assessing anti-mullerian hormone (AMH) levels and follicle counts.
METHODS: Ovarian reserve was assessed by AMH measurement and histological follicle counts. Sixteen Wistar albino rats were randomly divided into two group. In the intervention group (Group 1), rats received 2.5 g/kg/day ethanol via oral gastric lavage for 30 days. In the control group (Group 2), water was given as placebo via oral gastric lavage for 30 days. Animals were sacrificed after 30 days; 2 mL blood was taken for AMH measurement and laparotomy was performed for resection of the ovaries and uterus.
RESULTS: Although the number of primordial and primary follicles were similar between the groups, the total follicle count and AMH level the intervention group was significantly reduced compared to controls (p≤0.001). The endometrium thickness of rats receiving ethanol was also significantly reduced compared to controls (p≤0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ethanol was found to be significantly associated with decreased ovarian reserve and thinner endometrium. Alcohol consumption may negatively affect reproduction and the success of in vitro fertilization due to the loss of ovarian reserve and thinner endometrium.

Keywords: Rat, ethanol, ovarian reserve, endometriumSorumlu Yazar: Adem Yavuz, Türkiye
LookUs & Online Makale