ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Kolonoskopik perforasyonların erken cerrahi tedavisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-65768 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.65768

Kolonoskopik perforasyonların erken cerrahi tedavisi

İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Giresun

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolonoskopi, kolon, rektum ve anal kanal hastalıklarında tanısal ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolonoskopik perforasyonlar nadir olmakla birlikte ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilmektedir. Bu çalışmada, kolonoskopik perforasyon sonucu ameliyat edilen hastaların tanı, tedavi ve takip sonuçlarının literatür eşliğinde irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2015- Kasım 2019 tarihleri arasında kolonoskopik perforasyon tanısı ile ameliyat edilen hastaların sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların dermografik özellikleri, kolonoskopi bulguları, hastalık tanısı, ameliyata alınma zamanı, yapılan ameliyat ve takip sonuçları incelendi.
BULGULAR: 7802 kolonoskopi işlemi uygulandı. 10 hasta kolonoskopiye bağlı perforasyon tanısı ile acil ameliyata alındı. Hastaların 6’sı (%60) kadın, 4’ü (%40) erkek idi. Yaş ortalaması 71.2 idi. 7 hastada tanısal işlem esnasında, 3 hastada polipektomi esnasında perforasyon gelişti. 7 hastada sigmoid kolon, 2 hastada rektosigmoid bileşke ve1 hastada sağ kolonda perforasyon gelişti. Tüm hastalar işlem sonrası 6 saat içinde ameliyat edildi. 6 hastaya primer tamir, 3 hastaya segmental kolon rezeksiyonu+ uç uca anastomoz ve bir hastaya birden çok cerrahi uygulandı. 2 hastada minör komplikasyon gelişirken, 1 hasta postoperatif erken dönemde intraabdominal sepsis sebebiyle kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolonoskopiye bağlı perforasyon düşük oranda görülmekle birlikte, geliştiğinde ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. Hasta ve yakınları kolonoskopi öncesinde olası komplikasyonlar yönünden detaylı şekilde bilgilendirilmelidir. Altın standart olarak kabul edilen bir tedavisi olmamakla beraber, perforasyon tanısı mümkün olduğunca erken konulmalı ve uygun tedavisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kolonoskopi, kolonoskopik perforasyon, acil cerrahi tedavi

Early surgical treatment of colonoscopic perforations

İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
Giresun University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Giresun

INTRODUCTION: Colonoscopy is widely used for diagnostic and therapeutic purposes in colon, rectum and anal canal diseases. Although colonoscopic perforations are rare, they can lead to serious morbidity and mortality. The aim of this study was to examine the diagnosis, treatment and follow-up results of the patients operated for colonoscopic perforation in the light of the literature.
METHODS: The results of the patients, who were operated in our clinic with the diagnosis of colonoscopic perforation between January 2015 and November 2019, were evaluated retrospectively. The patients' demographic characteristics, colonoscopy findings, disease diagnoses, time of surgery, and surgery performed and follow-up results were analyzed.
RESULTS: A total of 7802 colonoscopy procedures were performed. Ten patients (0.12%) developed colonoscopic perforation. Of the patients, 6 (60%) were female and 4 (40%) were male. The mean age was 71.5 years. Perforation developed during the diagnostic procedure in seven patients (70%) and during polypectomy in three patients (30%). Perforation localization was the sigmoid colon in seven patients, the rectosigmoid junction in two patients, and the right colon in one patient. All patients were operated within 6 hours after the procedure. Six patients underwent primary repair, three patients underwent segmental colon resection + end-to-end anastomosis, and one patient underwent multiple surgeries. While two patients developed minor complications, one patient died on the 6th day after the procedure due to intraabdominal sepsis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the incidence of colonoscopic perforation is low, it causes serious morbidity and mortality when it develops. Patients and their relatives should be informed in detail about possible complications before colonoscopy. Although there is no gold standard treatment, we believe that the diagnosis should be made as early as possible and appropriate treatment should be performed without delay.

Keywords: colonoscopy, colonoscopic perforation, emergency surgical treatmentSorumlu Yazar: İsmail Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale