ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Perkütan Nefrolitotomide Spinal ile Genel Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 181-185

Perkütan Nefrolitotomide Spinal ile Genel Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Eyüp Veli Küçük, Ümit Yıldırım, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Fikret Fatih Önol
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan nefrolitotomi(PNL) operasyonunda spinal ile genel anestezi yöntemlerinin etkinlik ve güvenirliliklerinin karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2015 yılları arasında böbrek taşı nedeniyle PNL uygulanan 316 hasta restrospektif olarak değerlendirldi. Genel anestezi grubunda 206 hasta (grup 1), Spinal anestezi grubunda 110 (grup 2) hasta mevcut idi. Grup 1’de standart genel anestezi uygulanırken, Grup 2’de bulunan hastalara L3-4 spinal aralıklarında oturur pozisyonda bupivakain ve fentanil enjeksiyonu uygulandı. Litotomi pozisyonunda
spinal anestezi seviyesi belirlendikten sonra üreteral kateter yerleştirildi ve standart PNL operasyonu uygulandı. Komplikasyonlar
kayıt edildi ve analiz retrospektif olarak gerçekleştirildi.
BULGULAR: Ortalama taş boyutu grup 1’de 32.2 ± 8.6 mm iken grup 2’de 31.5 ± 8.2 mm idi. Operasyon süresi ve hemoglobin seviyesindeki düşüş grup 1 ve grup 2 arasında benzer olarak bulundu (83.4 dk ile 86 dk, p= 0.31 ve 0.9 g/dl ile 1 g/dl, p=0.27). İntraoperatif hipotansiyon
ve postoperatif baş ve sırt ağrısı spinal anestezi grubunda istatisktiksel olarak daha fazla idi (p<0.5). Her iki grupta da nörolojik komplikasyon tesbit edilmedi. Narkotik analjezik ihtiyacı grup 1’de 11.3 ± 3.1 mg iken grup 2’de 7.6 ± 2.5 mg morfin sülfat olarak tesbit edildi(p= 0.03).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bupivakain ve fentanil ile kombine spinal anestezi yöntemi ile PNL operasyonu, genel anestezi ile PNL’ye benzer sonuçları ile etkin ve
güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, genel anestezi, spinal anestezi

Comparison of Spinal Versus General Anesthesia in Percutaneous Nephrolithotomy

Eyüp Veli Küçük, Ümit Yıldırım, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Fikret Fatih Önol
Department of Urology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the efficacy and safety of spinal anesthesia and general anesthesia in percutaneous nephrolithotomy (PCNL) operation.
METHODS: Between 2012 and 2015, 316 patients with kidney stones were treated with PCNL and evaluated retrospectively. Group 1 (n = 206) underwent general anesthesia and group 2 (n = 110) underwent spinal anesthesia. In group 1, PCNL was performed using standard technique under general anesthesia. In group 2, spinal anesthesia was done by injecting bupivacaine and fentanyl in spinal space between lumbar vertebra 3 and 4 in sitting position. Thereafter, a ureteral catheter was placed in lithotomy position following the checking of level of anesthesia. Then, PCNL was done by standard technique. Complications were recorded and analyzed.
RESULTS: Mean stone size in group 1 and 2 was 32.2 ± 8.6 mm and 31.5 ± 8.2 mm, respectively. Operation time and decrease in hemoglobin level were similar between group 1 and group 2 (83.4 min vs 86 min, p= 0.31 and 0.9 g/dl vs 1 g/dl, p= 0.27, respectively). Intra-operative hypotension and postoperative headache were seen more in spinal group than the general anesthesia group with a statistically significant difference (P < 0.05). No neurologic complications were observed in both groups. Need to narcotic medications after the operation were 11.3 ± 3.1 mg and 7.6 ± 2.5 mg of morphine sulphate in group 1 and 2, respectively (P = 0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Spinal anesthesia with combined bupivacaine and fentanyl is a safe and effective anesthetic method and had a comparable results
regarding for PCNL.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, general anesthesia, spinal anesthesia

Eyüp Veli Küçük, Ümit Yıldırım, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Fikret Fatih Önol. Comparison of Spinal Versus General Anesthesia in Percutaneous Nephrolithotomy. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 181-185

Sorumlu Yazar: Eyüp Veli Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale