ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn []
. Ahead of Print: HNHJ-04880 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.04880

The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn

Funda Yavanoğlu Atay1, Gözde Kanmaz Kutman2, Duygu Bidev3, Şerife Suna Oğuz2
1Ümraniye Training And Research Hospital, Department Of Neonatoloji, İstanbul
2Zekai Tahir Burak Women's Health Training And Research Hospital, Department Of Neonatology,ankara
3Dr. Sami Ulus Maternity And Child Health Education And Research Hospital, Department Of Neonatology,ankara

INTRODUCTION: Respiratory distress is at the top of the reasons for admission to the neonatal intensive care unit. The aim of this study is to investigate the role of cardiovascular markers such as N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP), asymmetric dimethyl arginine (ADMA) and an inflammatory marker interleukin-6 (IL-6) in elucidating the etiology of respiratory distress, severity of disease and early morbidity.
METHODS: Infants born at our hospital between January 2014- June 2014 and who were ≥32 weeks, whose Downes score >5 and admitted neonatal intensive care unit because of respiratory distress were enrolled. Blood samples were obtained to study Pro-BNP, IL-6 and ADMA levels and Downes scoring was performed at the hospital admission and 48-72 hours. Gestational age matched newborns without respiratory distress and congenital heart disease constituted the control group. Demographic data, medical treatments, type and duration of respiratory support, duration of admission were recorded.
RESULTS: A total of 95 infants were enrolled in the study. Fifty three (75.7%) of them had transient tachypnea, 9 (12.8%) respiratory distress syndrome and 8 (11.4%) of the patients diagnosed as neonatal pneumonia. The control group consisted of 25 healthy infants. There was no statistically significant difference between ADMA, proBNP, IL-6 levels on days 1 and 3. ADMA levels were found to be positively correlated with Downes scores, duration of mechanical ventilation, inotrope requirement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no single reliable marker that can be used in the differential diagnosis of conditions that arise as the cause of respiratory distress in newborns. Especially on Day 3, ADMA levels may be a guide in determining the severity of the disease since it is associated with inotrope need and prolonged respiratory support requirements.

Keywords: asymmetric dimethyl arginine, respiratory distress, newborn

Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri

Funda Yavanoğlu Atay1, Gözde Kanmaz Kutman2, Duygu Bidev3, Şerife Suna Oğuz2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği,ankara
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,neonatoloji Kliniği,ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Solunum sıkıntısı yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış nedenlerinin en başında yer almaktadır.Bu çalışmada amaç N-terminal pro-brain natriüretik peptid (NT-proBNP), asimetrik dimetil arginin (ADMA) gibi kardiyo-vasküler belirteçlerin ve interlökin-6 (İL-6) düzeylerinin solunum sıkıntısı etiyolojisini aydınlatmadaki yeri, hastalığın şiddeti ve erken solunumsal morbiditeler ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Haziran 2014 arasında hastanemizde doğan, solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan, Downes skoru >5 olan ve ≥ 32 hafta yenidoğan bebekler ardışık olarak çalışmaya alındı. Hastanın yatışında ve 48-72 saat arasında pro-BNP, IL-6 ve ADMA düzeyleri alındı ve Downes skorlaması yapıldı. Kontrol grubu olarak aynı gestasyon hafta aralığından solunum sıkıntısı ve bilinen kalp hastalığı olmayan bebekler kullanıldı. Demografik veriler, uygulanan tedaviler, solunum desteğinin tipi ve süresi, yatış süresi kaydedildi.
BULGULAR: Toplam 95 bebek çalışmaya alındı. Elli üç (%75.7) hasta geçici takipne, 9 (%12.8) hasta respiratuvar distres sendromu, 8 (%11.4) hasta ise neonatal pnömoni tanısı aldı. 25 sağlıklı bebek kontrol grubunu oluşturdu. 1 ve 3. günde alınan ADMA, proBNP, IL-6 düzeyleri ile gruplar arasında istatiksel anlamlı farklılık gözlenmedi. ADMA düzeyleri Downes skorları, mekanik ventilasyon süresi, inotrop ihtiyacı ile pozitif ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğan bebeklerde solunum sıkıntısı nedeni olarak ortaya çıkan durumların ayırıcı tanısında kullanılabilecek güvenilir tek bir belirteç yoktur. Özellikle 3. Günde ADMA düzeyleri inotrop ihtiyacı ve uzamış solunum desteği ihtiyacı ile ilişkili olduğundan hastalığın şiddetini belirlemede yol gösterici olabilir

Anahtar Kelimeler: asimetrik dimetil arginin, solunum sıkıntısı, yenidoğanCorresponding Author: Funda Yavanoğlu Atay, Türkiye
LookUs & Online Makale