ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Association of Macrophage Migration Inhibitory Factor Gene - 173 G/C Polymorphism with Occurrence and Severity of Acute Pancreatitis []
. 2020; 60(2): 182-187 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.06332

Association of Macrophage Migration Inhibitory Factor Gene - 173 G/C Polymorphism with Occurrence and Severity of Acute Pancreatitis

Mehmet Ali Uzun1, Sevcan Alkan Kayaoğlu1, Pınar Ata2, Metin Tilki1, Sema Berk Ocak1, Tunay Doğan2
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Genetics, Marmara University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Promoter polymorphism -173G/C of macrophage migration inhibitory factor (MIF) is related to higher MIF levels. In this study, we have investigated the effects of this polymorphism with the occurrence and severity of acute pancreatitis (AP).


METHODS: Sixty-two AP patients and 83 healthy volunteers were included in our study. The demographical, clinical, laboratory and radiological findings were recorded, and peripheral blood samples were genetically analyzed.
RESULTS: In this study, 35 female and 27 male patients were included. The mean age was 51. The AP severity was mild at 37 patients, moderate at 21 and severe at four patients. Genotype and allelic distribution at patient and control groups were statistically different (p<0.001; p=0.03). Although no significant difference between mild, moderate and severe AP groups detected, there was a tendency of CC genotype and C allele frequency being higher at moderate and severe AP and GG genotype being higher at mild AP. Eight of nine SIRS developed patients had CC genotype and C allele frequency was 88.9%. The leucocyte count at CC genotype and at C allele increased.

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results, CC genotype and C allele frequency were related with AP occurrence. However, considering the severity of AP, the statistical significance could not be proven.

Keywords: Cytokine, genetic, macrophage migration inhibitory factor; pancreatitis; polymorphism.

Makrofaj migrasyon inhibitör faktör geni -173 G/C polimorfizminin akut pankreatit oluşumu ve şiddeti ile ilişkisi

Mehmet Ali Uzun1, Sevcan Alkan Kayaoğlu1, Pınar Ata2, Metin Tilki1, Sema Berk Ocak1, Tunay Doğan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF) geninin promotor bölgesindeki -173 G/C polimorfizmi yüksek MIF seviyeleri ile ilişkili olup çalışmamızda bu polimorfizm ile akut pankreatit (AP) oluşumu ve şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 62 AP hastası ve 83 sağlıklı gönüllü alındı. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları kaydedildi ve kan örneklerinde genetik analiz yapıldı.
BULGULAR: Hastaların 35’i kadın 27’si erkek, ortalama yaş 51’dir. AP şiddeti 37 hastada hafif, 21 hastada orta şiddette ve 4 hastada şiddetli bulundu. Hasta ve kontrol gruplarında genotip ve allelik dağılım istatistiksel olarak farklıydı (p<0.001; p=0.03). Hafif, orta ve şiddetli AP grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte orta şiddette ve şiddetli AP gruplarında CC genotipi ve C allel sıklığı, hafif AP grubunda ise GG genotipi daha yüksek olmaya eğilimli idi. SIRS gelişen dokuz hastanın sekizinde CC genotipi saptandı ve C allel sıklığı % 88.9 idi. Lökosit sayısı CC genotipinde ve C allel grubunda daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza göre CC genotipi ve C allel sıklığı AP oluşumu ile ilişkili olmakla birlikte, AP şiddeti dikkate alındığında istatistiksel anlamlılık kanıtlanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sitokin, genetik, makrofaj göçü önleyici faktör; pankreas iltihabı; polimorfizm.

Mehmet Ali Uzun, Sevcan Alkan Kayaoğlu, Pınar Ata, Metin Tilki, Sema Berk Ocak, Tunay Doğan. Association of Macrophage Migration Inhibitory Factor Gene - 173 G/C Polymorphism with Occurrence and Severity of Acute Pancreatitis. . 2020; 60(2): 182-187

Corresponding Author: Mehmet Ali Uzun, Türkiye
LookUs & Online Makale