ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy []
. Ahead of Print: HNHJ-06641 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.06641

Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy

Ali Doğukan Anğın1, İsmet Gün1, Yasemin Sevinç1, Önder Sakin1, Muzaffer Seyhan Cikman1, Serem Urus2
1University of Health Sciences, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
2Family Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the fetomaternal effects of TSH values (≥2.5 and <4 uIU / mL) which are thought to be high in pregnancy.
METHODS: Between January 2017 and December 2017, pregnant women who were admitted to the Istanbul Kartal Training and Research Hospital pregnancy outpatient clinic with TSH values> 0.3 and <4 uIU / mL in the first trimester of pregnancy and followed up in our clinic during pregnancy were included in the study. Patient files were investigated retrospectively. The patients (n: 518) in accordance with the criteria were divided into 2 groups according to their initial TSH values; Group 1 was composed of patients with TSH <2.5 uIU / mL (n: 410), group 2 with TSH ≥2.5 and <4 uIU / mL (n: 108). Demographic findings and poor pregnancy outcomes were compared.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the two groups according to TSH values (p <0.05) (Table 1). No statistically significant difference was observed between the groups in terms of poor pregnancy outcomes (PPO) (p: 0.852; OR: 1.067; CI: 0.541-2.102).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In cases of subclinical hypothyroidism during pregnancy, the lack of drug use does not cause to PPO.

Keywords: TSH, pregnancy, subclinical, hyperthyroidism

Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri

Ali Doğukan Anğın1, İsmet Gün1, Yasemin Sevinç1, Önder Sakin1, Muzaffer Seyhan Cikman1, Serem Urus2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
2Aile Hekimi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte yüksek olduğu düşünülen TSH değerlerinin (≥2,5 ve <4 uIU/mL) fetomaternal etkilerini incelemek.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 0cak 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine başvuran, gebeliğin ilk trimesterindeki TSH değerleri >0,3 ve <4 uIU/mL olan ve gebelik boyunca kliniğimizde takip edilerek doğumu yine kliniğimizde gerçekleşen gebeler çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı. Kriterlere uygun 518 hasta, gebelik başlangıç TSH değerlerine göre 2 gruba ayrıldı; Grup 1 TSH <2,5 uIU/mL (n: 410), Grup2 ise TSH ≥2,5 ve <4 uIU/mL olan hastalardan (n: 108) oluşturuldu. Hastaların demografik bulguları ve kötü gebelik sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların gebelik başlangıcı TSH değerlerine göre oluşturulan 2 grubun demografik özellikleri birbiriyle karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p<0,05). Gruplar kötü gebelik sonuçları (KGS) açısından karşılaştırıldığında da istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p: 0,852; OR: 1,067; CI: 0.541-2.102).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte subklinik hipotroidi vakalarında, ilaç kullanımının olmaması KGS’ye neden olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: TSH, gebelik, subklinik, hipotiroidiCorresponding Author: Ali Doğukan Anğın, Türkiye
LookUs & Online Makale