ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome []
. Ahead of Print: HNHJ-06977 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.06977

Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
Department of Plastic Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cubital tunnel syndrome is the second frequent compression syndrome of the upper extremities after carpal tunnel syndrome. Numbness of the ulnar nerve distribution is the most symptom in these patients. Surgery is necessary in patients whose symptoms persist with nonoperative treatments. We use fascial flap and subcutaneous anterior transposition of ulnar nerve to treat cubital tunnel syndrome in our clinic. Our aim is to examine and report long time results of these patients.
METHODS: We retrospectively examine 30 patients who had operated because of cubital tunnel syndome between November 2009 and April 2013 in our clinic.
RESULTS: There were 18 female (60%), and 12 male (40%) patients between the age of 35-67. In 10% patients electrophysiologic findings became normal after postoperative 6 months. In 60% patients electrophysiologic findings became normal after postoperative 18 months. In 10% patients there were no difference after postoperative 18 months and in 20% patients electrophysiologic findings have been reduced from high level to middle level and from middle level to low level after postoperative 18 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Fascial flap and subcutaneous anterior transposition of ulnar nerve is a very effective and reliable surgical procedure. It is widely accepted and it has low complication rates.

Keywords: cubital tunnel, fascial flap, subcutaneous anterior transposition, ulnar nerve

Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kübital tünel sendromu yani ulnar sinirin dirsek bölgesinde tuzaklanması, üst ekstremitenin periferik sinir kompresyon sendromları arasında karpal tünel sendromundan sonra ikinci en sık görülen tablodur. Ulnar sinir duyu sahasında uyuşukluk hissi hastalarda görülen en sık semptomdur. Semptomları nonoperatif tedavilerle gerilemeyen hastalarda cerrahi tedavi ihtiyacı doğar. Biz de kliniğimizde kübital tünel sendromu tedavisinde fasyal flep ile birlikte ulnar sinirin subkutanöz anterior transpozisyonunu uygulamaktayız. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, bu hastalarda tedavi sonrası orta ve uzun dönem sonuçlarını incelemek ve bildirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Kasım 2009 ve Nisan 2013 tarihleri arasında kübital tünel sendromu nedeniyle opere edilmiş 30 hastayı retrospektif olarak inceledik.

BULGULAR: 30 hastanın %60’ı (18) kadın ve %40’ ı (12) erkek idi ve yaşları 35 ile 67 arasında değişmekte idi (ortalama 46). Hastaların %10’ unda elektrofizyolojik bulgular postoperatif 6. ayda tamamen normale dönerken, %60’ ında ameliyat sonrası 18. ayda tamamen normale döndü, %10’unda cerrahi tedaviden sonraki 18. ayda herhangi bir değişiklik olmadı ve %20’ sinde postop 18. ayda ağır dereceden orta dereceye ve ağır dereceden hafif dereceye geriledi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Faysal flep ile birlikte ulnar sinirin subkutanöz anteriora transpozisyonu oldukça efektif ve güvenilir bir cerrahi metod olup, geniş kabul görmüş, düşük komplikasyon oranlarına sahip bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kübital tünel, fasyal flep, subkutanöz anterior transpozisyon, ulnar sinirCorresponding Author: Ayşe İrem İskenderoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale