ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district []
. Ahead of Print: HNHJ-07769 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.07769

Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district

Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Training And Research Hospital Department Of Obstetrics And Gynecology

INTRODUCTION: Ceserean rates have been rising steadily in recent years. The purpose of this study is to evaluate cesaerean section rates performed in the first year in İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Research and Training Hospital Department of Obstetrics and Gynecology due to The 10-Group Classification System (Robson classification).
METHODS: Information about the cases was retrieved retrospectively from our hospital records of the Robson classification.
RESULTS: The total cesarean ratios in our clinic are 31.9% in 1 year period. Our Robson Group 1 ratio is 21.5%. When we look at distribution according to the Robson groups, we see that the highest contribution to cesarean rates is achieved with 99.1% of Group 5, 100% of Group 6, 92.8% of Group 7, 80% of Group 8 and 100% of Group 9.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Robson On-Group Classification System is an easy-to-use and convenient method of analysis that can be used freely for all healthcare facilities. In the first year of our clinic total cesarean rate was determined lower than the 2016 Turkey research data. The major factor in our cesarean rate was established as Robson Group 5. This group is the largest contributor to all cesarean rates in most obstetric populations.

Keywords: cesarean rates, Robson criteria, sancaktepe

İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi

Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda ülkemizde sezaryenle doğum oranı giderek artmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapmış gebelere ait hastanemizin açılışının ilk 1 yılına ait veriler “Robson On Gruplu Sınıflandırma Sistemi” kullanılarak retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Olgular hakkındaki bilgilere hastanemiz Robson sınıflaması kayıtlarından retrrospektif olarak erişildi.
BULGULAR: Kliniğimizdeki toplam sezaryen oranları 1 yıllık dönemde %31.9'dur. Robson Grup 1 oranımız %21.5'tir. Robson gruplarına göre dağılımına bakıldığında Grup 5'in %99.1, Grup6'nın %100, Grup7'nin %92.8, Grup8'in %80 ve Grup9'un %100 oranları ile sezaryen oranlarına en yüksek katkıyı sağladıklarını görmekteyiz.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Robson On Gruplu Sınıflandırma Sistemi, tüm sağlık kurumları için ücretsiz olarak kullanılabilen uygulaması kolay ve kullanışlı bir analiz yöntemidir. Araştırmamıza göre kliniğimiz ilk 1 yıl toplam sezeryan oranları Türkiye 2016 verilerinin altında saptanmıştır. Sezaryen oranımızdaki en önemli etken Robson Grup 5 olarak saptanmıştır. Bu grup çoğu obstetrik popülasyonda tüm sezaryen oranlarına en büyük katkıda bulunan gruptur.

Anahtar Kelimeler: sezaryen oranları, Robson kriterleri, sancaktepeCorresponding Author: Güldeniz Toklucu, Türkiye
LookUs & Online Makale