ISSN: 2630-5720

Quick Search
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses []
. Ahead of Print: HNHJ-08379 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.08379

Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses

Ahmet Baki1, Deniz Tuna Edizer2, Muhammet Yıldız3, Hasan Demirhan4, Özgür Yiğit4
1Health Sciences University Umraniye Training And Research Hospital, Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Clinic
2Health Sciences University Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Clinic
3Rize State Hospital Otorhinolaryngology
4Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Clinic

INTRODUCTION: Evaluation of cervical vestibular evoked myogenic potentials (cVEMP) of patients with vertebrobasilar insufficiency (VBI).
METHODS: Patients who applied to our hospital due to vestibular complaints were evaluated. All patients had undergone a complete neurological examination, pure tone and speech audiometry, bithermal caloric test, Doppler ultrasonography of the carotid and vertebral arteries and bilateral cervical VEMP (cVEMP) recordings. Thirty VBI patients and 30 healthy controls were included. In the cVEMP test, latency and amplitude values of 95 dB nHL were recorded.
RESULTS: In the VBI group, the mean flow rate at the side of higher flow was 91,5±36,65 cm/sn, whereas that at the side of the lower flow rate was 74,83±34,75 cm/sn. In the control group, the mean flow rate was 151,5±26,62 cm/sn at the side of higher flow rate, whereas 140,5±33,69 cm/sn at the side of lower flow rate. There was a statistically significant difference between vertebral artery flow values between VBI patients and control groups (p < 0.001). There was a statistically significant difference between the VBI patients and control groups regarding latency and amplitude values at 95 dB nHL stimulation. (p<0.001)
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that vertebrobasilar insufficiency associated with abnormal cVEMP responses. Further studies with larger groups are needed to verify our findings.

Keywords: VEMP, Vertebrobasilar insufficiency, Vertigo

Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi

Ahmet Baki1, Deniz Tuna Edizer2, Muhammet Yıldız3, Hasan Demirhan4, Özgür Yiğit4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversites İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
3Rize Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Vertebrobaziler yetmezliği (VBI) olan hastaların servikal Vestibuler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerinin (SVUMP) değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vestibüler şikayetleri nedeniyle tarafımıza başvuruda bulanan hastalar değerlendirildi. Tüm hastalara tam nörolojik ve otolojik muayene, saf ses ve konuşma odyometrisi, bithermal kalorik test, karotid ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografisi ve bilateral servikal VEMP (cVEMP) testleri yapıldı. Çalışmaya 30 VBI hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu alındı. 95 dB nHL cVEMP test, latans ve amplitüd değerleri kaydedildi.
BULGULAR: VBI grubunda, akımın yüksek olduğu tarafta ortalama akım oranı 91,5 ± 36,65 cm / sn iken akımın düşük olduğu tarafta ortalama akım oranı 74,83 ± 34,75 cm / sn idi. Kontrol grubunda, ortalama akım oranı, yüksek akımın olduğu tarafta 151,5 ± 26,62 cm / sn iken düşük akım oranı olan tarafta ise 140,5 ± 33,69 cm / sn idi. VBI hastaları ile kontrol grupları arasındaki vertebral arter akım değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (p <0.001) 95 dB nHL stimülasyonunda latans ve amplitüd değerleri açısından VBI hastaları ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (P <0.001)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anormal cVEMP yanıtlarının vertebrobaziler yetmezliği ile ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bulgularımızı doğrulamak için daha büyük gruplarla yapılan daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: VEMP, Vertebrobaziler yetmezlik, VertigoCorresponding Author: Ahmet Baki, Türkiye
LookUs & Online Makale