ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW) []
. Ahead of Print: HNHJ-09821 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.09821

Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW)

Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
Erenkoy Mental and Nervous Disease Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Alzheimer's disease (AD) is a chronic degenerative disease of the central nervous system (CNS) that occurs with neuronal and synapse loss, progressive progression and can lead to impaired cognitive functioning, self-care deficits, and behavioral disorders. Red blood cell distribution width (RDW) is a numerical measure of the variation of the sizes of circulating erythrocytes. It has been shown in some studies that increased RDW may affect the cerebrovascular pathology and may have a predisposing role in the development of AD. In this study, we aimed to investigate the relationship of RDW values between patients with AD and healthy controls in 2014-2018 in our clinic.
METHODS: 98 persons(49 AD and 49 healty controls) were included in this study. Patients were diagnosed as AD in Erenkoy Mental and Neurologic Disease Hospital outpatient clinic in between 2014-2018. Persons who had coronary heart disease, congestive heart failure, diabetes, hypo or hyperthyrodism, malignacy, chronic renal failure, chronic liver disease and haematologic disese were excluded. Venous blood samples were taken from medial cubital vein. RDW values were estimated by hospital hemogram measurment device. SD/MCVx100% equation also used for checking the RDW mesurments.
RESULTS: The mean age of AD patients were 77.3+_8.5 and 73.6+_12.0 in control group. This is statistically significant(p=0.020). There were no meaningful difference by menas of gender(Male/Female, 21/28 in AD group and 22/27 in control group(p=0.839). There was no statistical difference in RDW values between groups. RDW percents 14.5+_1.5 in AD group and 14.7+_1.9 in control group(p=0.206). Mean MMSE score was 16(8-23) in AD group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Althought we couldn't find any relationship between AD and RDW, there are similar studies with different results. So another studies including more volunteers must be done in order the confirm this results.

Keywords: Alzheimer’s disease, RDW, inflammation

Alzheimer Hastalığı ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Alzheimer hastalığı santral sinir sisteminin kronik dejeneratif bir hastalığı olup, hücre ve sinaps kaybı ile seyreden ve hastalarda kognitif kayıp, davranış bozuklukları ve yeti yitimine yol açmaktadır. RDW(kırmızı hücre dağılımı genişliği) sirkülasyondaki eritrositlerin boyutlarındaki değişkenliğin sayısal bir ölçümünü ifade eder. Bazı çalışmalarda artmış RDW'nin serebrovasküler patoloji üzerinde etkisinin olabileceği ve AH gelişimine yatkınlık oluşturabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada AH bulunan bireyler ve sağlıklı kontrollerin RDW değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 2014-2018 tarihleri arasında hastanemiz polikliniğinden takipli hastalar ve sağlıklı gönüllüler dahil edilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde2014-2018 tarihleri arasında AH tanısı konulan 49 hasta ve 49 sağlıklı gönüllüler olmak üzere 98 hasta çalışmaya dahil edildi.. Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, diabetis mellitusu, hipo veya hipertiroidizmi olan, malignensi, kronik böbrek yetmezliği, kronik kollajen hastalığı, kronik karaciğer hastalığı veya hematolojik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi.Venöz kan örnekleri medial kübital venden alındı. RDW değerleri hastane bünyesindeki Hemogram ölçüm paneli kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca RDW hesaplaması (standart sapma (SD)/MCV X 100%) denklemi kullanılarak kontrol edilmiştir.

BULGULAR: AH’ı bulunan hastaların ortalama yaşı 77.3±8.5 yıl iken, kontrol grubunda 73.6±12.0 yıl idi, bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı, p=0.020. AH olan hastalar ve kontrol grubunda olan hastalar arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunmamaktaydı. AH’ı olan grubun 21/49 (%42.9)’u erkek iken kontrol grubunda bu oran 22/49 (%44.9) idi, p=0.839. Gruplar arasında RDW açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı. AH olanlarda RDW yüzdesi 14.5±1.5 iken, kontrol grubunda RDW yüzdesi 14.7±1.9 idi, p=0.206. MMSE skoru AH tanısı alan grupta 16 (8-23) idi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda AH ile RDW arasında anlamlı bir ilişki bulmamamıza rağmen, gerek teorik olarak AH’ı etkileyebilecek olması gerek ise çalışmamızın zıddı sonuçlar bulan çalışmaların varlığından dolayı daha çok hasta sayısı içeren çalışmalarla bu bulguların konfirme edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, RDW, inflamasyonCorresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
LookUs & Online Makale