ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Association of Myasthenia Gravis and Autoimmune Thyroid Disease []
. 2019; 59(2): 162-164 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.15046

Association of Myasthenia Gravis and Autoimmune Thyroid Disease

Gülbün Asuman Yüksel, Ceyhun Sayman, Hülya Tireli
Department of Neurology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Autoimmune thyroid disease (AITD) frequently accompanies myasthenia gravis (MG). The aim of the present study was to evaluate the clinical and serological features of MG associated with AITD.
METHODS: Thirty patients diagnosed with MG between 2012 and 2016 were followed. All patients’ clinical and demographic features were analyzed, and acetylcholine receptor antibody (AChRAb) and antimicrosomal antibody were evaluated. There were 30 (21 female and nine male) patients suffering from MG. Age range was 13–78 years. Age range at disease onset was 11–75 years. Duration of disease range was 1–38 years.
RESULTS: Of the 30 patients, 17 (56.7%) were positive for AChRAb, and 7 (23%) were positive for antimicrosomal antibody. Among 17 AChRAb (+) patients, both diagnoses of generalized (14/23 (60.9%)) and ocular (3/7 (42.9%)) myasthenia were present. Of the 17 AChRAb (+) patients, 6 were also positive for antimicrosomal antibody. All seven antimicrosomal antibody (+) patients had generalized myasthenia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is really important to think coexisting MG in patients with autoimmune disorders and neuromuscular weakness. The presence of AChRAb in patients with MG is associated with a frequent risk for other autoimmune diseases.

Keywords: Acetylcholine receptor antibody, autoimmune thyroid disease, myasthenia gravis.

Miyastenia Gravis ve Tiroid Hastalıklarının İlişkisi

Gülbün Asuman Yüksel, Ceyhun Sayman, Hülya Tireli
Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Otoimmün tiroid hastalığı sıklıkla myastenia gravise eşlik eder. Bu çalışmanın amacı; otoimmün tiroid hastalığı ilişkili myastenia gravis'in klinik ve serolojik özelliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2016 yılları arasında myastenia gravis tanısı alan 30 hastayı takip edildi. Tüm hastaların klinik ve demografik özellikleri ile birlikte hastaların asetilkolin reseptörü antikoru ve antimikrozomal antikorları değerlendirildi. Myastenia gravis tanılı 30 hasta (21 kadın, 9 erkek) vardı. Yaş aralığı 13-78 idi. Hastalığın başlangıcındaki yaş aralığı 11-75 yıl arasında değişirken hastalığın süresi 1-38 yılları arasında değişmektedir.
BULGULAR: 17/30 (% 56.7) hasta asetilkolin reseptör antikoru ve 7/30 (% 23) anti-mikrozomal antikor için pozitfti. 17 asetilkolin reseptör antikoru (+) hastası arasında hem jeneralize (14/23 [% 60.9]) hem de oküler (3/7 [% 42.9]) myastenia gravis hastası mevcuttu. 17 asetilkolin reseptörü antikoru (+) hastasından altısı antimikrozomal antikor için de pozitifti. Yedi anti-mikrozomal antikor (+) hastasının hepsinde jeneralize myastenia vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Otoimmün hastalıklar ve nöromüsküler güçsüzlüğü olan hastalarda myastenia gravis'in eşlik edebileceğini düşünmek önemlidir. Miyastenia gravis hastalarında asetilkolin reseptör antikorunun varlığı sıklıkla diğer otoimmün hastalıklar için de riskli olabileceğini düşündürmektedir

Anahtar Kelimeler: Myastenia Gravis, Otoimmün Tiroid Hastalığı, Asetilkolin Reseptör Antikoru

Gülbün Asuman Yüksel, Ceyhun Sayman, Hülya Tireli. Association of Myasthenia Gravis and Autoimmune Thyroid Disease. . 2019; 59(2): 162-164

Corresponding Author: Ceyhun Sayman, Türkiye
LookUs & Online Makale