ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis []
. Ahead of Print: HNHJ-16056 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.16056

Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis

Melike Betül Öğütmen
Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital

INTRODUCTION: To study outcomes in heart failure (HF) patients resistant to conventional diuretic therapy receiving add-on tolvaptan (vasopressin 2 receptor antagonist) or ultrafiltration.
METHODS: Retrospective analysis of HF patients with significant volume overload, ischemic dilated cardiomyopathy, and hyponatremia (serum sodium: 125-135 mEq/L) resistant to conventional treatment who received add-on oral tolvaptan 15 mg/day or ultrafiltration. Outcomes included change from baseline in serum sodium, blood urea nitrogen (BUN), serum creatinine, and body weight after 3 days. Changes in baseline hepatic enzymes and fasting blood glucose were analyzed in tolvaptan arm 24 hours after stopping treatment.

RESULTS: The analysis included 26 patients (tolvaptan: n=13; ultrafiltration: n=13). The overall baseline median (min, max) values were: serum sodium 131 (122, 140) mEq/L, BUN 60.5 (21, 120) mg/dL, serum creatinine 1.6 (0.8, 3.7) mg/dL, body weight 76 (51, 92) kg. After 3 days, baseline serum sodium increased significantly in both arms with significantly greater median % change in tolvaptan arm (5 [-7, 12]) versus ultrafiltration (1 [-1, 8], p=0.037). No significant change in baseline BUN in tolvaptan arm while it decreased in ultrafiltration arm (p=0.001). In both arms, there was significant weight loss and no significant change in serum creatinine versus baseline No significant change in baseline fasting glucose or hepatic enzyme levels in tolvaptan arm. No serious adverse events.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The outcomes of HF patients with volume overload resistant to conventional treatment receiving add-on tolvaptan or ultrafiltration were not different in terms of improving hyponatremia and inducing weight loss, without worsening of renal function.

Keywords: Tolvaptan, heart failure, volume overload

konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan

Melike Betül Öğütmen
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ:
Bu çalışmanın amacı;tolvaptan (vazopressin 2 reseptör antagonisti) veya ultrafiltrasyon alan konvansiyonel diüretik tedavisine
dirençli kalp yetmezliği (HF) hastalarının sonuçlarını incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Aşırı volüm yüklenme, iskemik dilate kardiyomiyopati ve konvansiyonel tedaviye dirençli, hiponatremisi (serum sodyum: 125-135 mEq / L) olan HF hastalarının retrospektif analizi yapılmıştır.

Bu hastalar geleneksel tedaviye ek olarak 15 mg / gün ek bir oral tolvaptan veya ultrafiltrasyon almıştır. Sonuçlar 3 gün sonra serum sodyum, kan üre nitrojen (BUN), serum kreatinin ve vücut ağırlığındaki değişimi içermiştir. Başlangıç ​​hepatik enzimlerindeki ve açlık kan glukozundaki değişiklikler, tedaviyi durdurduktan 24 saat sonra tovaptan kolunda analiz edilmiştir.
BULGULAR: Analiz 26 hastayı kapsamaktadır (tolvaptan: n = 13; ultrafiltrasyon: n = 13). Genel başlangıç ​​medyan (min, maks) değerleri: serum sodyum 131 (122, 140) mEq / L, BUN 60.5 (21, 120) mg / dL, serum kreatinin 1.6 (0.8, 3.7) mg / dL, vücut ağırlığı 76 (51, 92) kg. 3 gün sonra, başlangıç ​​serum sodyum, her iki kolda da tolvaptan kolunda (5 [-7, 12]) belirgin olarak daha yüksek medyan% değişim ile birlikte ultrafiltrasyona karşı (1 [-1, 8], p = 0.037) artmıştı. Ultrafiltrasyon kolunda azalırken tolvaptan kolunda BUN taban çizgisinde belirgin bir değişiklik görülmedi (p = 0.001). Her iki kolda da önemli kilo kaybı vardı ve serum kreatinininde taban çizgisine göre anlamlı bir değişiklik yoktu. Tovaptan kolunda başlangıçtaki açlık glikozu veya hepatik enzim seviyelerinde anlamlı bir değişiklik yoktu. Ciddi olumsuz olaylar yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tolvaptan veya ultrafiltrasyon alan konvansiyonel tedaviye dirençli aşırı volüm yükü olan HF hastalarının sonuçları incelendiğinde; hiponatremi iyileşmesi ve böbrek fonksiyonunun kötüleşmesine yol açmadan kilo kaybını arttırmak açısından farklı bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Tolvaptan, volüm yüklü, kalp yetmezliğiCorresponding Author: Melike Betül Öğütmen, Türkiye
LookUs & Online Makale