ISSN: 2630-5720

Quick Search
Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram Positive Bacteria by E-Test Method []
. Ahead of Print: HNHJ-30085 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.30085

Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram Positive Bacteria by E-Test Method

Şenol Çomoğlu1, Şafak Kaya2, Nurgül Ceran3, Selçuk Aksöz4, Sinan Öztürk1, Gül Karagöz1
1Health Sciences University, Ümraniye Educational Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Istanbul
2Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Diyarbakır
3Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Education Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Istanbul
4Adıyaman Education Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Adıyaman

INTRODUCTION: The incidence of infections caused by multidrug-resistant Gram positive bacteria is increasing in the last years. The pathogens such as glycopeptid resistant enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), coagulase- negative staphylococci (CoNS) has emerged widely and they contributes the increase.The treatment of the patients had infected the multidrug-resistant pathogens are extremly difficult
The aim of this study was to determine in-vitro susceptibility of vancomycin-resistant enterococci (VRE), and staphylococci against linezolid that may provide new alternative to treat.

METHODS: A total 80 isolates of staphylococci ( 30 MRSA, 30 MSSA, 20 MRCoNS) were isolated from various clinical specimens and 20 VRE isolates was recovered from blood and rectal swab specimens obtained from was send to our microbiolgy laboratory.Linezolid susceptibility was determined by disc diffusion methods and by E test for all isolates. İn addition for all isolates sensitivity to against to other antibacterials was detected by Kirby- Bauer disc diffusion method according to guidelines established by the Clinical and Laboratory Standarts Institue (CLSI).
RESULTS: The results showed that all strains were fully susceptible to linezolid (MIC ≤ 2 µG/ml). The linezolid effectiveness is not different between the MRSA and MSSA strains. MIC’s were changed for MRSA from 0,018 to 2 µg/ml,for MSSA from 0,25 to 1,5 µg/ml, for MRCoNS from 0,19 to 1 µg/ml. MIC’s was changed from 0,38 to 2 µg/ml for VRE strains.
DISCUSSION AND CONCLUSION: İn conclusion as a result of the present study was decided linezolid appears to be a good alternative in the treatment of infections caused by gram-positive bacteria, especially those resistant to glycopeptides or with reduced sensitivity.

Keywords: E-test, Linezolid, In vitro activity, resistance

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi

Şenol Çomoğlu1, Şafak Kaya2, Nurgül Ceran3, Selçuk Aksöz4, Sinan Öztürk1, Gül Karagöz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,Diyarbakır
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Gram-pozitif bakteri infeksiyonlarının görülme sıklığı son yıllarda artmıştır. Özellikle hastane ortamında bulunan metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA), metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS) ve vankomisine dirençli entorokokların (VRE) yaygın olarak ortaya çıkması bu artışa katkıda bulunmuştur. Bu tür dirençli mikroorganizmalarla infekte olmuş hastaların tedavisinde zorluk yaşanmaktadır. Bu çalışmada dirençli gram-pozitif etkenlere bağlı gelişen infeksiyonlarda bir alternatif olan linezolidin in-vitro duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli örneklerden (serum, BOS, abse, trakel aspirat, eklem mayii, katater, gaita) izole edilen hastalık etkeni 80 stafilokok izolatı (30 MRSA, 30 MSSA, 20 MRKNS) ve 20 VRE izolatı (15’i serum, 5’i gaita) çalışmaya alınmıştır. Linezolid duyarlılığı tüm izolatlarda disk difüzyon ve MİK (E-test) yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca, tüm izolatların Clinical and Laboratory Standarts Institue (CLSI)’da belirtilen antibiyotiklere karşı duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Linezolid, test edilen bütün stafilokok ve VRE izolatlarına karşı etkin bulunmuştur. Etkinlik açısından metisilin dirençli ve duyarlı suşlar arasında fark saptanmamıştır. MRSA’larda MİK aralığı 0,018 – 2 µg /ml, MSSA’larda 0,25-1,5 µg/ml, MRKNS’lerde 0,19-1 µg/ml ve VRE’de 0,38-2 µg/ml saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Linezolidin özellikle glikopeptitlere dirençli veya azalmış duyarlılığı olan gram pozitif bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde iyi bir alternatif olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: E-test, Linezolid, İn vitro aktivite, dirençCorresponding Author: Şenol Çomoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale