ISSN: 2630-5720

Quick Search
The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions []
. Ahead of Print: HNHJ-44712 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.44712

The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions

Arzu Yıldırım Ar1, Fatma Nur Kaya2, Belgin Yavaşcaoğlu2, Elif Başağan Moğol2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Fatih Sultan Mehmet Health Research and Application Center, University of Health Sciences
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Uludağ University, Bursa

INTRODUCTION: We aim to investigate the effects of two different preanesthetic doses of dexmedetomidine on hemodynamic response to endotracheal intubation, intubation conditions and neuromuscular block.
METHODS: Seventyfive ASAI-II patients, aged 18-70 years, who required tracheal intubation for elective surgery were allocated to this study. Before induction, patients were randomly divided into three groups to receive either saline as placebo(20cc)(GroupC), dexmedetomidine 0.5 μg/kg(Group D0.5) or dexmedetomidine 1 μg/kg(Group D1) in a total volume of 20 cc in 10 min. Heart rate(HR) and mean arterial pressure(MAP) were recorded according to study's measurement time. Time to achive 90% and 100% neuromuscular block, time to recovery from neuromuscular block 25%(T25), 50%(T50), 75%(T75) and recovery index values were noted.
RESULTS: The increases in HR after laryngoscopy and immediately intubation were lower in both groups D than Group C. Values of MAP during laryngoscopy were lower in both Groups D than GroupC Times to achive 90% and 100% neuromuscular block were found significantly lower in dexmedetomidine groups than GroupC. Values of T75 and recovery index in GroupD0.5, T25, T50, T75 and recovery index in Group D1 were longer than Group C. Neuromuscular block properties were similar between dexmedetomidine groups
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that dexmedetomidine decreased hemodynamic response to endotracheal intubation, especially heart rate dose dependently, whereas it decreased time to achieve neuromuscular block and increased time to recovery from neuromuscular block as independent from dose.

Keywords: neuromuscular blockadge, dexmedetomidine, intubation, hemodynamic response

Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi

Arzu Yıldırım Ar1, Fatma Nur Kaya2, Belgin Yavaşcaoğlu2, Elif Başağan Moğol2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet SUAM, İstanbul
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel anestezi indüksiyonu öncesi uygulanan 2 farklı deksmedetomidin dozunun endotrakeal entübasyona bağlı hemodinamik yanıtlar, entübasyon koşulları ve nöromusküler ileti üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Endotrakeal entübasyon uygulanacak, elektif cerrahi geçirecek, ASAI-II, 18-70 yaş 75 olgu dahil edildi. İndüksiyon öncesi, olgular serum fizyolojik (20 cc) (Grup K), deksmedetomidin 0.5 μg/kg (Grup D0.5) veya deksmedetomidin 1 μg/kg(Grup D1) 20 cc volümde 10 dk içinde uygulanmak üzere rasgele 3 gruba ayrıldı. Kalp atım hızı (KAH) ve ortalama arteriyel kan basıncı (OAB) çalışma ölçüm zamanlarına göre kaydedildi. Nöromusküler iletide %90, %100 blok oluşum zamanı, bloğun %25(T25), %50(T50), %75(T75) düzeyinde geri dönmesine kadar geçen süreler ve derlenme endeksi değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Laringoskopi ve entübasyondan hemen sonra KAH'de gözlenen yükselme D gruplarında, GrupK'ye göre düşük bulundu D gruplarında laringoskopideki ölçülen OAB Grup K' dan düşük gözlendi. D0.5 ve D1 gruplarında %90 ve %100 blok oluşum zamanları Grup K'ye göre anlamlı kısa bulundu. D0.5 grubunda T75 ve derlenme endeksi, D1 grubunda ise T25, T50, T75 ve derlenme endeksi GrupK'ye göre uzun bulundu. Nöromüsküler ileti özellikleri deksmedetomidin grupları arasında benzer gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deksmedetomidinin endotrakeal entübasyona bağlı hemodinamik yanıtı kalp hızı üzerine daha belirgin olmak üzere doza bağlı azaltırken, nöromusküler blok oluşum zamanını kısalttığı, derlenme süresini ise dozdan bağımsız olarak uzattığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Nöromusküler blokaj, deksmedetomidin, entübasyon, hemodinamik yanıtCorresponding Author: Arzu Yıldırım Ar, Türkiye
LookUs & Online Makale