ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Antioxidant Effects of Bisphosphonates in Smoking-Induced Lung Injury in a Rat Model []
. 2019; 59(2): 110-115 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.45087

Antioxidant Effects of Bisphosphonates in Smoking-Induced Lung Injury in a Rat Model

Celalettin Korkmaz1, Soner Demirbaş1, Durdu Mehmet Yavşan1, Pembe Oltulu2, İbrahim Kılınç3, Mehmet Uyar4
1Department of Chest Diseases, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Pathology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Department of Biochemisty, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
4Department of Public Health, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The role of smoking in the development of lung injury is well established. Many studies have reported that the oxidative stress is increased in smokers. Previous studies have investigated the oxidant and antioxidant effects of zoledronic acid in tissues such as hepatic and oral epithelial cells, but not in lung tissue and bronchial lavage.
METHODS: The rats were divided into two groups: the first group was exposed to cigarette smoke (CS), and the second group was given subcutaneous zoledronic acid along with cigarette smoke exposure (ZCS). The lung tissue analysis of the groups included interstitial fibrosis, emphysema, and lymphocyte response at the interstitial space. In serum and bronchoalveolar lavage fluid, superoxide dismutase activity and levels of the antioxidant, lipid hydroperoxide, glutathione, H2O2, and transforming growth factor beta1 were measured.
RESULTS: The accumulation rate of fibroblasts at the interstitial space was significantly higher in the CS group. The bronchoalveolar lavage levels of H2O2 used for the assessment of oxidative stress were significantly lower in the ZCS group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study showed that zoledronic acid was effective in reducing the smoke-induced oxidative stress in the lung, especially by strongly lowering the bronchoalveolar lavage levels of H2O2, and it reduced the fibroblast proliferation in the interstitial space.

Keywords: Antioxidant, bisphosphonate; oxidative stress.

Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri

Celalettin Korkmaz1, Soner Demirbaş1, Durdu Mehmet Yavşan1, Pembe Oltulu2, İbrahim Kılınç3, Mehmet Uyar4
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer hasarının gelişiminde sigaranın rolü iyi bilinmektedir. Sigara içenlerde oksidatif stresin arttığını bildiren çok sayıda çalışma vardır. Önceki çalışmalarda zoledronik asidin oksidan ve antioksidan etkileri, karaciğer ve oral epitel hücreleri gibi dokularda araştırılmış ancak akciğer dokusu ve bronş lavajında çalışılmamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıçanlar iki gruba ayrıldı; İlk grup sigara dumanına (SD) maruz bırakıldı ve ikinci gruba sigara dumanı maruziyeti ile birlikte subkutan zoledronik asit verildi (SDZ). Grupların akciğer dokusu analizi, interstisyel boşlukta interstisyel fibrozis, amfizem, lenfosit cevabını içermekteydi. Serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısında süperoksit dismutaz aktivitesi ve antioksidan düzeyleri, lipid hidroperoksit, glutatyon, H2O2 ve transforme edici büyüme faktörü beta1 düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: İnterstisyel aralıkta fibroblastların birikme oranı, SD grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. SDZ grubunda oksidatif stresin değerlendirilmesinde kullanılan H2O2 bronkoalveolar lavaj düzeyleri anlamlı olarak düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, zoledronik asidin özellikle H2O2'nin bronkoalveoler lavaj düzeyini düşürerek akciğerdeki sigara kaynaklı oksidatif stresi azaltmada etkili olduğunu, ve interstisyel boşlukta fibroblast proliferasyonunu azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Antioksida, n Bifosfonat

Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar. Antioxidant Effects of Bisphosphonates in Smoking-Induced Lung Injury in a Rat Model. . 2019; 59(2): 110-115

Corresponding Author: Celalettin Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale