ISSN: 2630-5720

Quick Search
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures []
. Ahead of Print: HNHJ-47560 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.47560

Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures

Levent Adıyeke1, Suavi Aydoğmuş2, Emre Bilgin3, Tahir Mutlu Duymuş4, Hasan Bombacı1
1Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, Department of Orthopedic Surgery
2Maltepe State Hospital, Department Of Orthopedic Surgery
3Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Orthopedic Surgery
4Special Saygı Hospital, Department Of Orthopedic Surgery

INTRODUCTION: Although, there is a consensus on treatment of femoral shaft fractures in children under 4 years old and adolescents, the treatment method is still contraversial for children between 4 and 10 years old. Therefore different kinds of treatment methods are described. The aim of the study is to investigate the healing capacity of femoral shaft fractures in 4-10 years old patients who treated nonsurgically and compare the clinical and radiological results with the surgically treated patients in the same age group.
METHODS: Fifty-nine patients between 4 and 10 years old were included in the study.The study included 18 (31%) females and 41 (69%) males. The mean age of the patients was 6.9 years (range; 4-10). The mean follow-up period was 84 (range; 38-107) months. The mean age of non-surgical group (n= 32) and surgical group (n=27) were 5.9 and 7.1 years, respectively. The causes of fractures were falls from height (n= 29), motor vehicle accidents (n= 20), child abuse (n= 1) and other causes (n= 9).
RESULTS: The improvement values at the angulation grades were significantly higher in AP and LAT radiographs in both groups (p <0,01). There was no significant difference between the groups in foot thigh angle, foot progression angle and leg length discrepancy. Fracture localization was not effective on leg length discrepancy and clinical outcome success, and there was no significant difference between the two groups in terms of clinical outcomes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The immediate postoperative radiological reduction quality was significantly higher in surgically treated group than the early post-reduction in non surgically treated goup. But, the differences of thigh foot angles and foot progression angles between the groups were not statistically significant. Also no difference was observed in terms of leg length discrepancies between the groups.

Keywords: Femur diaphysis, Trauma, Cast, Plate, Screw.

Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması

Levent Adıyeke1, Suavi Aydoğmuş2, Emre Bilgin3, Tahir Mutlu Duymuş4, Hasan Bombacı1
1Haydarpaşa Numune Eğtim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Maltepe Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
4Özel Saygı Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Femur şaft kırıklarında 4 yaş altı ve adelosanlar için tedavi protokolünde ortak bir görüş bulunmasına rağmen 4-10 yaş arası hastalarda hala tartışmalar bulunmaktadır. Bu yaş grubunda farklı tedavi yöntemleri tariflenmiştir. Bu çalışmada amacımız 4-10 yaş arası femur şaft kırıklı hastalarda iyileşme kapasitesini araştırmayı ve konservatif ile cerrahi tedavi yapılan hastaların klinilk ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 4-10 yaş arasında 59 hastayı kapsamaktadır. Çalışmaya 18 (% 31) kadın ve 41 (% 69) erkek dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 6.9 (dağılım 4-10) idi. Ortalama takip süresi 84 (38-107) ay idi. Cerrahi olmayan grupta (n = 32) ve cerrahi grupta (n = 27) yaş ortalaması sırasıyla 5,9 ve 7,1 yıl idi. Travma mekanizması yüksekten düşme (n = 29), motorlu taşıt kazası (n = 20), çocuk istismarı (n = 1) ve diğer nedenler (n = 9) idi. Femur diafiz kırıkları lokalizasyona ve kırık mekanizmasına göre sınıflandırıldı. Cerrahi olmayan grup iskelet traksiyonu ve pelvipedal alçı ile tedavi edildi. Cerrahi grupta hastalar plak vida yöntemi ile tedavi edildi. Klinik değerlendirme ayak uyluk açısı ve ayak progresyon açısı ile yapıldı.
BULGULAR: Angulasyon derecelerindeki düzelme değerleri AP ve LAT radyografilerde her iki grupta anlamlı yüksek idi (p<0,01). Ayak uyluk açısı, ayak ilerleme açısı ve bacak uzunluk eşitsizliği verilerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Bacak uzunluk eşitsizliği ve klinik sonuç başarısı üzerinde kırık lokalizasyonun etkili olmadığı ayrıca klinik sonuçlar açısından her iki grup arasında anlamlı fark olmadığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi tedavi yapılan grupta operasyon sonrası radyolojik değerlendirmede redüksiyon kalitesi cerrahi olmayan gruba göre önemli oranda yüksek idi. Fakat ayak uyluk açısı ve ayak progresyon açısı her iki grup arasında önemli fark yok idi. Aynı zamanda her iki grup arasında bacak uzunluk farkı açısında anlamlı fark görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Femur diafiz, Travma, Alçı, Plak, VidaCorresponding Author: Levent Adıyeke, Türkiye
LookUs & Online Makale