ISSN: 2630-5720

Quick Search
The association of serum vitamin D level with anemia and iron deficiency in preschool children []
. Ahead of Print: HNHJ-48278 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.48278

The association of serum vitamin D level with anemia and iron deficiency in preschool children

Ömer Kartal, Orhan Gürsel
Gülhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Hematology and oncology, Ankara

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency and iron deficiency are the most common nutritional pandemic problems at all levels of society in the worldwide. In some studies, vitamin D has been shown to be effective on erythropoiesis. We aimed to investigate the relationship between serum vitamin D level with hemogram parameters and serum iron level in preschool children.
METHODS: The study comprised 108 children whose were evaluated serum vitamin D levels and iron parameters, aged between 2 and 5 years, who visited our pediatric hematology polyclinic from August 2014 to August 2017. The patients were divided into 3 groups as iron deficiency, iron deficiency anemia and control groups according to hemoglobin, serum ferritin level and transferrin saturation index. The patients were also assessed according to serum vitamin D levels and divided as vitamin D deficiency, insufficiency and normal.
RESULTS: The study included 41 iron deficiency, 32 iron deficiency anemia and 35 control group, who were evaluated serum vitamin D levels. There was a statistically significant difference between the groups in terms of vitamin D levels (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our findings, vitamin D deficiency and insufficiency prevalence are frequent, especially in preschool children with iron deficiency anemia. For this reason, we recommend that every child with anemia of iron deficiency should be controlled for serum vitamin D level and vitamin D-fortified food consumption should be increased.

Keywords: Anemia, iron deficiency anemia, preschool, vitamin D

Serum vitamin D düzeyinin okul öncesi çocuklarda anemi ve demir eksikliği ile ilişkisi

Ömer Kartal, Orhan Gürsel
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin D yetersizliği ve demir eksikliği tüm dünyada toplumun tüm seviyelerinde en yaygın nutrisyonel pandemik problemlerdir. Yapılan bazı çalışmalarda vitamin D’nin eritropoez üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Okul öncesi çocuklarda serum vitamin D düzeyi ile hemogram parametreleri ve serum demir düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ağustos 2014 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında çocuk hematolojisi polikliniğine başvuran serum 25(OH)D düzeyi ve demir parametreleri bakılmış okul öncesi dönemdeki 2-5 yaş arası 108 çocuk dahil edildi. Hastalar hemoglobin, serum ferritin düzeyi ve transferrin satürasyon indeksine göre demir eksikliği, demir eksikliği anemisi ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayrıldı. Hastalar serum 25(OH)D düzeyine göre de vitamin D eksikliği, yetersizliği ve normal olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya, serum 25(OH)D düzeyi bakılmış 41 demir eksikliği, 32 demir eksikliği anemisi olan hasta ve 35 yaş ve cinsiyet olarak uygun kontrol grubu dahil edildi. Serum 25(OH)D düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel farklılık saptandı (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgulara göre vitamin D’nin eksiklik ve yetersizlik prevelansı özelliklede demir eksikliği anemisi olan okul öncesi çocuklarda sıktır. Bu nedenle demir eksikliği anemisi saptanmış olan her çocukta mutlaka vitamin D düzeyininde kontrol edilmesini ve vitamin D’den zenginleştirilmiş gıda tüketiminin artırılmasını önermekteyiz.


Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği anemisi, okul öncesi, vitamin DCorresponding Author: Ömer Kartal, Türkiye
LookUs & Online Makale