ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion []
. Ahead of Print: HNHJ-48403 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.48403

Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion

Onur Levent Ulusoy1, Hadi Sasani2, Deniz Alis3, Fethi Emre Ustabaşıoğlu4, Burcin Sezgi Barlas1, Levent Onat1, Bulent Colakoglu5
1Istanbul Florence Nightingale Hospital, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey
2Namik Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology
3Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Department Of Radiology
4Trakya University, Trakya Medical Faculty, Radiology
5V.k.v. American Hospital, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the magnetic resonance imaging (MRI) findings of Morel-Lavellée lesion (MLL), which described as degloving injury of the subcutaneous fatty tissue.
METHODS: MRI features of fifteen patients in whom diagnosis of MLL were established by clinically or surgery retrospectively analyzed.
RESULTS: All the lesions were located in the lower extremities, and 86.6 % (n=13) were located at the knee level or above. All lesions had an anatomic relationship with deep fascia. Majority of the lesions were in either fusiform or crescentic form. 60 % (n=9) of the lesions showed a well defined smooth contour. Pseudocapsules were observed in 9 patients (60 %). 46.6 % (n=7) of the lesions had a homogeneous signal property. The intralesional hemorrhagic signal was observed in 26.6 % (n=4) of the lesions and intra-lesional fat signal in 46.6 % (n=7). One patient had fluid-fluid leveling. In two cases muscle injury were accompanied the MLL. In all cases, no associated bone lesion was noted.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MLL should be considered if a well circumscribed, crescentic or fusiform subcutaneous mass lesion in association with the deep fascia is present, especially in the presence of a history of previous trauma.

Keywords: Morel-Lavellée lesion, MRI, lower extremities, Trauma

Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Onur Levent Ulusoy1, Hadi Sasani2, Deniz Alis3, Fethi Emre Ustabaşıoğlu4, Burcin Sezgi Barlas1, Levent Onat1, Bulent Colakoglu5
1Istanbul Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Namik Kemal Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, Tekirdağ
3Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araitırma Hastanesi, İstanbul
4Trakya Üniversitesi, Trakya Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Edirne
5V.k.v Amerikan Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, deri altı yağ dokusunun soyulma yaralanması olarak tanımlanan Morel-Lavellée lezyonunun (MLL) manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını retrospektif olarak incelemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MLL tanılı on beş hastanın MRG bulguları analiz edildi.
BULGULAR: Tüm lezyonlar alt ekstremitelerde yerleşmiş olup, bunların % 86.6'sı (n = 13) diz seviyesinin üzerinde idi. Tüm lezyonların derin fasya ile anatomik ilişkisi vardı. Lezyonların çoğunluğu fusiform veya kresentik formda idi. İyi sınırlı düzgün kontur özelliği % 60 (n=9) oranında saptandı. Psödokapsül 9 (% 60) hastada gözlendi. Lezyonların % 46.6'sı (n = 7) homojen sinyal özelliğinde idi. Lezyonların % 26.6'sında (n = 4) intra-lezyonel hemorajik sinyal ve % 46.6'sında (n = 7) intra-lezyonel yağ sinyali izlendi. Bir hastada sıvı-sıvı seviyesi tespit edildi. İki hastada beraberinde adele yaralanması izlenirken, hiçbir hastada postravmatik kemik lezyonu saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geçmişte travma öyküsün varlığında; derin fasya ile ilişkili iyi sınırlı, kresent veya fusiform subkütan kitle lezyonun olması MLL'yi akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremiteler, Morel-Lavellée lezyonu, Manyetik rezonans görüntüleme, Travma.Corresponding Author: Deniz Alis, Türkiye
LookUs & Online Makale