ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Prognostic Factors Effective on Local Recurrence in Atypical Meningiomas []
. 2019; 59(2): 171-175 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.49092

Evaluation of the Prognostic Factors Effective on Local Recurrence in Atypical Meningiomas

Ezgi Akar1, Selin Tural Emon1, Duygu Ceman1, Abdullah Yolcu1, Merih İş2, Metin Orakdöğen1
1Department of Neurosurgery, Haydarpasa Numune Traninig and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Fatih Sultan Mehmet Traninig and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Meningiomas are the most common brain tumors and account for 13%–26% of intracranial tumors. Approximately, 5%–7% of the meningiomas are termed as atypical meningiomas. The prognosis in patients with benign meningioma (Grade I) is generally very favorable. The outcome for patients with atypical meningioma is progression that is rapid and more invasive.
METHODS: We retrospectively analyzed 35 patients with atypical meningiomas who underwent surgery. Patients’ age at diagnosis, gender, tumor location, Simpson grade, local tumor recurrence, and treatment with radiation therapy were evaluated.
RESULTS: Patients were aged 29–54 (mean±standard deviation: 54.6±12.1) years; 18 were females and 17 males. The recurrence rate was 6/35 (17.1%). Recurrence was found two times more in females. The parasagittal location of the tumor was most common in 66.6% cases. One-half of the patients did not receive adjuvant radiotherapy (RT). Patients characterized with Simpson Grade I showed lower recurrence rate compared to Grade III.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Atypical meningioma recurs more frequently than Grade I lesions. The current management of atypical meningioma is maximal safe resection of tumor followed by adjuvant RT. Adjuvant RT following surgical resection is recommended particularly for incompletely excised tumors or tumors located in the parasagittal area or posterior fossa. In our study, the resection grade was identified as one of the most important factors affecting the prognosis.

Keywords: Atypic meningioma, radiotherapy; surgery.

Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ezgi Akar1, Selin Tural Emon1, Duygu Ceman1, Abdullah Yolcu1, Merih İş2, Metin Orakdöğen1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm intrakranial beyin tümörlerinin %13-26’ sını oluşturan menenjiomlar en yaygın görülen beyin tümörleridir. Menenjiomların yaklaşık %5-7’si atipik menenjiomlardır. Benign menenjiomlu hastaların (grade 1) prognozu genellikle oldukça iyi olup, atipik menemjiomlu (grade 2) hastalarda hızlı progresyon ve daha fazla invazyon vardır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Opere edilen 35 atipik menenjiomlu hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, Simpson grade, lokal tümör rekürrensi ve radyoterapi almasına göre değerlendirildi
BULGULAR: Hastaların yaşı 29 ile 54 arasında olup (ortalama 54.6±12.1), kadın/erkek oranı 18/17 idi.. Rekürrens oranının %17.1 (6/35) ve kadınlarda iki kat fazla olduğu tespit edildi. Olguların %66.6’sında tümör parasagital lokalizasyonda idi. Hastaların yarısının adjuvan radyoterapi aldığı görüldü. Simpson grade 1 olgularda tümör rekürrensinin istatiksel olarak daha az olduğunu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Atipik menenjiomlar grade 1 lezyonlardan daha sık rekürrens gösterirler. Atipik menenjiomların güncel tedavi yönetimi maksimal güvenli tümör rezeksiyonu sonrası adjuvan radyoterapi uygulanmasıdır. Özellikle total cerrahi yapılamayan, parasagittal ve posterior fossa yerleşimli tümörü olan hastalarda adjuvan radyoterapi önerilmektedir. Yapılan çalışmada rekürrens üzerine etkin tek faktör olarak.tümör rezeksiyon derecesi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: atipik menenjiom, radyoterapi, cerrahi

Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen. Evaluation of the Prognostic Factors Effective on Local Recurrence in Atypical Meningiomas. . 2019; 59(2): 171-175

Corresponding Author: Ezgi Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale