ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study. []
. 2018; 58(4): 205-209 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.54366

Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study.

Zeynep Kayaarası Öztürker
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Başkent Üniversity, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of the study is to evaluate the relationship between optic nerve head (ONH) parameters, and retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness with central corneal thickness (CCT) in primary open angle glaucoma (POAG) patients by using three dimensional spectral domain optical coherence tomography (3D SD-OCT).
METHODS: In this cross-sectional study, a total of 144 eyes of 144 patients (79 female, 65 male) with POAG were studied. Patients were classified as thick cornea group (Group 1) and thin cornea group (Group 2). Group 1 represented eyes with CCT≥540μm and Group 2 with CCT< 540μm. Topographic measurements of the ONH and peripapillary RNFL thickness were performed using 3D-OCT. The outcomes were correlated with the CCT of the subjects.
RESULTS: Mean age of the study population was 63.6 ± 12.7 (47- 69 years). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, gender, spherical equivalent refractive error, and mean intraocular pressure (p=0.52, p=0.45, p=0.34, p=0.65, respectively). Mean CCT of subjects was 556.6+/-34.37 μm (468-635 μm), and the mean disc area was 2.52+/- 0.47 mm2 (1.76-3.99 mm2). CCT showed a negative correlation with cup area (p=0.03), cup disc area ratio (p<0.005), horizontal cup disc ratio (p=0.04), and cup volume (p<0.005) while a positive correlation was found with rim area (p=0.025), rim volume (p=0.015), and inferior RNFL (p<0.005). No significant difference of optic disc area, vertical cup disc ratio, average RNFL and superior RNFL existed between the two groups (p=0.81, p=0.516, p=0.13, p=0.14, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary open angle glaucoma patients with thin corneas maybe at greater risk of glaucomatous damage as measured by cup disc ratio, neuroretinal rim, and retinal nerve fiber layer.

Keywords: Central corneal thickness, retinal nerve fiber, optic nerve, primary open angle glaucoma

Primer açık açılı glokomda santral kornea kalınlığının optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası ile ilişkisinin 3 boyutlu optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi.

Zeynep Kayaarası Öztürker
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer açık açılı glokom (PAAG) olgularında santral kornea kalınlığı ile optik sinir başı (OSB) parametreleri ve retina sinir lifi tabakası (RSLT) arasındaki ilişkinin üç boyutlu spektral alan optik koherens tomografisi (3D-OKT) ile değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmada, PAAG olan 144 hastanın (79 kadın, 65 erkek) toplam 144 gözü çalışmaya dahil edildi. Olgular kalın kornea grubu (Grup 1) ve ince kornea grubu (Grup 2) olarak sınıflandırıldı. Grup 1, SKK< 540μm ve Grup 2 SKK≥ 540μm olan gözleri temsil etti. OSB ve peripapiller RSLT kalınlığının topografik ölçümleri 3D-OKT kullanılarak yapıldı. Sonuçlar, santral kornea kalınlığı ile korele edildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 63.6 ± 12.7 (47-69 yıl) idi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, sferik eşdeğer refraksiyon kusuru ve ortalama göz içi basıncı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0,52, p = 0,45, p = 0,34, p = 0,65). Olguların ortalama SKK'ı 556,6 ± 34,37 μm (468-635 μm) ve ortalama disk alanı 2.52 ± 0.47 mm2 (1.76-3.99 mm2) idi. SKK, çukurluk alanı (p = 0.03), çukurluk disk alanı oranı (p <0.005), yatay çukurluk disk oranı (p = 0.04) ve çukurluk hacmi (p <0.005) ile negatif korelasyon gösterirken, rim alanı (p = 0.025), rim hacmi (p = 0.015) ve inferior RSLT (p <0.005) ile pozitif korelasyon saptandı. İki grup arasında optik disk alanı, dikey çukurluk disk oranı, ortalama RSLT ve superior RSLT açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.81, p = 0.516, p = 0.13, p = 0.14).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Santral kornea kalınlığı ince olan primer açık açılı glokom olgularında, çukurluk disk oranı, nöroretinal rimve retina sinir lifi tabakası ile değerlendirilen glokomatöz optik sinir hasarı daha yüksek oranda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Santral kornea kalınlığı, retina sinir lifi, optik sinir, primer açık açılı glokom

Zeynep Kayaarası Öztürker. Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study.. . 2018; 58(4): 205-209

Corresponding Author: Zeynep Kayaarası Öztürker, Türkiye
LookUs & Online Makale