ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants []
. Ahead of Print: HNHJ-59244 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59244

Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants

Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
Deparment of Neonatology, Ministry of Health, Health Science University, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the incidence and risk factors of intracranial hemorrhages in very low birth weight infants
METHODS: Data of 816 preterm newborns with a birth weight under 1500 g (24 - 32 gestational weeks) treated in our neonatal intensive care unit were collected in four years period (2011 - 2014) with regard to incidence and risk factors of intracranial hemorrhage, retrospectively. Student T and Chi-square tests were used in the comparison of single variables. Logistic regression was used in the detection of independent risk factors.
RESULTS: Mean gestational week and birth weight of 232 patients with ICH were 27.6 ± 2.2 weeks and 945 ± 241 g, respectively and the incidence of ICH was found 28.4% (grade I, II, III and IV ICH rates; 12.4%, 6.6%, 6% and 3.4%, respectively). In single variable comparison, GA (p<0.001), BW (p<0.001), vaginal birth (p= 0.014), resuscitation (p<0.001), respiratory disstress syndrome (RDS) (p<0.001), mechanical ventilation (MV) (p<0.001), high frequency ossilatory ventilation (HFOV) (p<0.001), nasal intermitant positive pressure (NIPPV) (p<0.001), patent ductus arteriosus (PDA) (p<0.001), sepsis (p<0.001), erytrocyte transfusion (p<0.001), pneumothorax (p= 0.017) and inotrope use (p<0.001) were found statistically significant. In logistic regression analysis, recussitation [relative risk (RR): 1.85, confidence interval (Cİ): 1.13 - 3.04], PDA (RR: 1.74, Cİ: 1.19 - 2.53), erytrocyte transfusion (RR: 1.87, Cİ: 1.24 - 2.82), MV (RR: 2.19, Cİ: 1.24 - 3.88), HFOV (RR: 1.61, Cİ: 1 - 2.59) and NIPPV (RR: 1.61, Cİ: 1.13 - 2.32) were detected as significant independent risk factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite improvement in technology, desired reduction in ICH could not be gained/achieved regard with to increased survival of extremely immature preterm newborns. Physicians should make effort to decrease stated risk factors.

Keywords: Intracranial hemorrhage, very low birth weight, preterm newborn,

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çok düşük doğum ağırlıklı preterm yenidoğanlarda intrakranial kanama (İKK) sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması,
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört yıllık sürede (2011-2014) ünitemizde takip edilen doğum ağırlığı (DA) <1500 g [24 - 32 gebelik haftası (GH)] 816 preterm yenidoğanın verileri, İKK ve risk faktörleri açısından retrospektif olarak incelendi. İKK olan ve olmayan yenidoğanların verileri Student T ve Ki kare testleri ile karşılaştırıldı. İKK’ye etkili bağımsız risk faktörleri lojistik regresyon analiziyle saptandı.
BULGULAR: İntrakranial kanaması olan 232 hastanın ortalama GH 27.6 ± 2.2 ve DA 945 ± 241 g, İKK’si olmayan 584 hastanın ise 28.9 ± 2 hafta ve 1106 ± 263 g bulundu. İKK oranı %28.4 saptandı (Evre I, II, III ve IV İKK oranları sırasıyla %12.4, %6.6, %6 ve %3.4). Tekli oran karşılaştırılmalarında GH (p<0.001), DA (p<0.001), vajinal doğum (p= 0.014), canlandırma (p <0.001), respiratuar distres sendromu (RDS) (p<0.001), mekanik ventilasyon (MV) (p<0.001), yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV) (p<0.001), nazal intermitan pozitif pressure (NİPPV) (p<0.001), patent duktus arteriosus (PDA) (p<0.001), sepsis (p<0.001), eritrosit transfüzyonu (p<0.001), pnömotoraks (p= 0.017) ve inotrop kullanımı (p<0.001) anlamlı fark bulundu. Lojistik regresyon analizinde ise canlandırma [relative risk (RR): 1.85, confidence interval (Cİ): 1.13 - 3.04], PDA (RR: 1.74, Cİ: 1.19 - 2.53), eritrosit transfüzyonu (RR: 1.87, Cİ: 1.24 - 2.82), MV (RR: 2.19, Cİ: 1.24 - 3.88), HFOV (RR: 1.61, Cİ: 1 - 2.59) ve NİPPV (RR: 1.61, Cİ: 1.13 - 2.32) bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelişen teknolojiye rağmen, immatür yenidoğanların sağ kalımının artması nedeniyle İKK sıklığında istenen azalma sağlanamamıştır. Belirtilen risk faktörlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntrakranial kanama, çok düşük doğum ağırlığı, preterm yenidoğan,Corresponding Author: Selim Sancak, Türkiye
LookUs & Online Makale