ISSN: 2630-5720

Quick Search




Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm []
. Ahead of Print: HNHJ-60565 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.60565

Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm

Burcu Akıncı1, Orhan Ayar1, Belma Kalaycı2, Suat Hayri Uğurbaş1
1Department of Ophthalmology, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
2Department of Cardiology, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate corneal changes in patients with Aort aneurysm
METHODS: The study group (Group 1) included 63 eyes of 33 patients diagnosed with Aort aneurysm, the control group (Group 2) included 69 eyes of 35 healthy people attended Ophthalmology Department. Complete ophthalmologic examination was performed and steepest keratometry on sagittal curvature map (S steepest), central corneal thickness (CCT), minimum corneal thickness (Ct min), corneal volume (CV), mean pachymetric progression index (PPI mean), minimum pachymetric progression index (PPI min), maximum pachymetric progression index (PPI max), maximum Ambrosio relational thickness (ART max), posterior corneal elevation (PE) and back difference elevation (BDE) measurements were taken via rotational Scheimpflug corneal tomography.
RESULTS: The groups were similar in terms of age and gender (respectively p=0.082, p=0.145). There was no statistically significant difference in visual acuity and intraocular pressure between the groups (respectively p=0.471, p=0.199). There was no statistically significant difference in Ks, Kf, Km, Ct min, CCT, CV, I-S, S steepest, PE, PPI mean, PPI min, PP max, ART max values between the groups (p>0.05). Back difference elevation value was statistically significantly higher in Group 1 (p=0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients diagnosed with Aort aneurysm should be evaluated for keratoconus.

Keywords: Aort aneurysm, Corneal tomography, Keratoconus, Posterior corneal elevation, Scheimpflug

Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi

Burcu Akıncı1, Orhan Ayar1, Belma Kalaycı2, Suat Hayri Uğurbaş1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Aort anevrizması tespit edilen hastalarda korneal değişikliklerin değerlendirilmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta grubuna (Grup 1) Kardiyoloji polikliniğinde aort anevrizması tespit edilmiş 33 hastanın 63 gözü; kontrol grubuna (Grup 2) ise aynı tarihler arasında Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran 35 sağlıklı gönüllünün 69 gözü dahil edildi. Tüm hastalara tam oftalmolojik muayene yapıldı. Rotasyonlu Scheimpflug korneal tomografi kullanılarak sagital en dik değer (Sd), santral kornea kalınlığı (SKK), en ince noktadaki kornea kalınlığı (KK min), korneal hacim (KH), ortalama pakimetrik progresyon indeks (PPI ort), minimum pakimetrik progresyon indeks (PPI min), maksimum pakimetrik progresyon indeks (PPI max), maksimum Ambrosio ilişkili kalınlık değeri (ART max), arka korneal elevasyon (AKE) ve arka yüzey elevasyon farkı (AEF) ölçümleri alındı.
BULGULAR: Gruplar yaş ve cinsiyet bakımından benzerdi (sırasıyla p=0.082, p=0,145). Görme keskinliği ve göziçi basınçları açısından gruplar arasında fark yoktu (sırasıyla p=0.471, p=0.199). Pentacam Scheimpflug görüntülemede K dik, K düz, K ort, KK min, SKK, KH, I-S, Sd, AKE, PPI ort, PPI min, PPI max ve ART max değerlerinde her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). AEF değeri grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksekti ve bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aort anevrizması olan hastaların kornea yüzeylerinin keratokonus açısından etkilenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, Arka korneal elevasyon, Keratokonus, Korneal tomografi, Scheimpflug



Corresponding Author: Orhan Ayar, Türkiye
LookUs & Online Makale