ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationship Between Plasma Adipsin, Adiponectin, Vaspin, Visfatin, and Leptin Levels with Glucose Metabolism and Diabetes Parameters []
. 2019; 59(2): 95-103 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.62534

The Relationship Between Plasma Adipsin, Adiponectin, Vaspin, Visfatin, and Leptin Levels with Glucose Metabolism and Diabetes Parameters

Ezel Taşdemir1, Abdurrahman Şermet2
1Department of Internal Medicine, Medicalpark Hospitals, Antalya, Turkey
2Department of Physiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: Recently, interesting adipokines have been described that affect glucose metabolism and insulin resistance. However, the relationships between these adipokines and their importance in the pathogenesis of diabetes are contradictory. The aim of the present study was to investigate the relationship between plasma adipsin, adiponectin, vaspin, visfatin, and leptin levels in diabetic rats with liver enzymes related to glucose metabolism and diabetes parameters.
METHODS: Wistar albino rats were divided into three groups: control, diabetic control, and treatment groups, each with 7 of them. One group of diabetic rats was orally treated with 200 mg/kg/day metformin, and the other diabetic group received placebo. After 6 weeks, the animals were sacrificed by cardiac puncture. Glucose, insulin, glycosylated hemoglobin (HbA1c), adipsin, adiponectin, visfatin, vaspin, and leptin levels in blood were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and insulin resistance was determined. In liver homogenates, glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), glucose-6-phosphatase (G6P-ase), glucokinase, pyruvate kinase (PK), and fructose-1.6-diphosphatase (F1.6DP) activities were measured by ELISA.
RESULTS: Dietary food intake and water consumption, fasting blood glucose and HbA1c levels, and insulin resistance of diabetic rats were higher than those of the control and treatment groups. Plasma adipsin, adiponectin, vaspin, and leptin levels significantly decreased, and visfatin level increased in diabetic rats. G6PD, glucokinase, and PK activities decreased, whereas G6P-ase and F1.6DP activities increased in diabetic rats. There were a negative correlation between plasma adipsin and adiponectin levels and insulin resistance and a positive correlation between visfatin level and insulin resistance in diabetic rats. In addition, adipsin, adiponectin, and leptin levels were positively correlated with each other and with some liver enzymes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the diabetic rat model, body weight, glucose metabolism enzymes, insulin sensitivity, and changes in plasma adipsin, adiponectin, vaspin, visfatin, and leptin levels indicate that these adipokines play an important role in the glucose metabolism, insulin resistance, and pathogenesis of diabetes.

Keywords: Adipokines, diabetes; metformin; rat.

Plazma Adipsin, Adiponektin, Vaspin, Visfatin ve Leptin Düzeylerinin Glikoz Metabolizması ve Diyabet Parametreleriyle İlişkisi

Ezel Taşdemir1, Abdurrahman Şermet2
1Medikalpark Hastaneleri İç Hastalıkları Kliniği Antalya/Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son zamanlarda glikoz metabolizması ve insülin direncini etkileyen ilginç adipokinler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu adipokinlerin birbirleriyle ve diyabet patogeneziyle ilişkileri konusundaki bilgiler çelişkilidir. Bu çalışmada diyabetik sıçanların plazma adipsin, adiponektin, vaspin, visfatin ve leptin düzeylerinin hem kendi aralarında hem de glikoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimleri ve diyabet parametreleriyle ilişkileri incelendi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Wistar albino sıçanlar, her birinde 7 adet olacak şekilde kontrol, diyabetik ve tedavi(diyabetik+metformin) gruplarına ayrıldı. Diyabet oluşturulan bir grup sıçan 200 mg/kg/gün metformin ile oral olarak tedavi edilirken diğer diyabetik gruba plasebo verildi. Altı hafta sonra feda edilen sıçanlardan alınan kan ve karaciğer örneklerinde açlık kan glikozu, insülin, glikozile hemoglobin, adipsin, adiponektin, visfatin, vaspin ve leptin düzeyleri, sırasıyla enzimatik, fotometrik ve ELISA yöntemiyle ölçüldü ve insülin direnci(HOMA-IR) belirlendi. Karaciğer homojenatlarında glikoz metabolizmasıyla ilgili enzimler; glikoz 6 fosfat dehidrojenaz, glikoz 6 fosfataz, glikokinaz, piruvat kinaz ve fruktoz 1,6 difosfataz aktiviteleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.
BULGULAR: Diyabetik sıçanların günlük yem ve su tüketimi, açlık kan glikoz ve glikozile hemoglobin düzeyleri ve insülin direnci kontrol ve tedavi grubuna göre yüksekti. Plazma adipsin, adiponektin, vaspin ve leptin düzeyleri diyabetik sıçanlarda önemli ölçüde azalırken visfatin düzeyi yükseldi. Diyabetik sıçanların karaciğerinde glikoz 6 fosfat dehidrojenaz, glikokinaz ve piruvat kinaz aktiviteleri kontrol ve tedavi grubuna göre azalırken glikoz 6 fosfataz ve fruktoz 1,6 difosfataz aktivitesi arttı. Diyabetik sıçanlarda plazma adipsin ve adiponektin düzeyleri ile insülin direnci arasında negatif, ve visfatin düzeyi ile insülin direnci arasında pozitif korelasyonlar bulundu. Ayrıca, adipsin, adiponektin ve leptin düzeylerinin hem kendi aralarında hem de bazı karaciğer enzimleriyle pozitif korelasyonlar gösterdiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik sıçan modelinde vücut ağırlığı, glikoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimleri, insülin duyarlılığı ve plazma adipsin, adiponektin, vaspin, visfatin ve leptin düzeylerinde ortaya çıkan değişiklikler, bu adipokinlerin glikoz metabolizması, insülin direnci ve diyabet patogenezinde önemli rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Adipokinler, Metformin, Sıçan

Ezel Taşdemir, Abdurrahman Şermet. The Relationship Between Plasma Adipsin, Adiponectin, Vaspin, Visfatin, and Leptin Levels with Glucose Metabolism and Diabetes Parameters. . 2019; 59(2): 95-103

Corresponding Author: Ezel Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale