ISSN: 2630-5720

Quick Search
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning []
. Ahead of Print: HNHJ-63634 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.63634

The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning

Elçin Ersöz Köse1, Leyla Özel2, Gökay Reyhan1, Pınar Ata3, Hikmet Karagüllü4, Gamze Kılıçoğlu4
1Department of Thoracic Surgery, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Health Science University, İstanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Bahcesehir University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Department Of Molecular Genetics And Typing Tissue, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Health Science University, Istanbul, Turkey
4Department Of Radiology, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Health Science University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of breast magnetic resonance imaging (MRI) on staging and surgical planning.
METHODS: Ninety two females with breast cancer were enrolled in the study. The contribution of MRI compared to mammography (MMG) and ultrasonography (USG), impact of MRI on surgical treatment and histopathological concordance were evaluated prospectively.
RESULTS: Results: Contribution of breast MRI to the workup and management of breast cancer in our institute was meaningful by upstaging the cases in 23/92 (25 %) of the patients and suggesting a change in surgical plan in 21/92 (23 %) of the patients. Surgical staging with breast MRI results correlated with the final pathological staging in 18/21 (85 %) patients who had a change in surgical plan.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Discussion: The primary therapy modality of early breast cancer is surgery. The overall tumour size, the relationship between tumour size and breast size, tumour localization, tumour stage and histopathological findings are the factors which help to shape surgical management. MRI was better than conventional diagnostic techniques in determining correct tumour diameter and in detecting non-invasive cancer areas.
Conclusion: Consequently preoperative breast MRI is an important adjunct to conventional imaging (USG and MMG) in the staging of breast cancer and a useful tool in treatment planning.

Keywords: Breast cancer, breast conserving surgery, magnetic resonance imaging, staging of breast cancer

Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri

Elçin Ersöz Köse1, Leyla Özel2, Gökay Reyhan1, Pınar Ata3, Hikmet Karagüllü4, Gamze Kılıçoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Bahçeşehir Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, İstanbul, Turkey
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı meme manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 'nin evreleme ve cerrahi planlama üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Çalışmaya meme kanseri tanısı konmuş 92 kadın hasta alındı. MRG'nin mamografi (MMG) ve ultrasonografi (USG) ile karşılaştırılması, MRG'nin cerrahi tedaviye etkisi ve histopatolojik sonuçlar ile korelasyon açısından prospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bulgular: Meme MRG’nin kurumumuzda meme kanseri tetkik ve tedavi planlamasına katkısı anlamlıydı ve 23/92 (% 25) hastada cerrahi evrelemede artış gösterdi ve 21/92 (% 23) hastada cerrahi planda değişiklik önerdi. Meme MRG sonuçları ile cerrahi planda değişikliğe uğramış 18/21 (% 85) hastadaki nihai patoloji sonucu yapılan patolojik evreleme ile cerrahi evreleme birbiri ile korele bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tartışma: Erken meme kanserinin birincil terapi modalitesi cerrahidir. Toplam tümör boyutu, tümör boyutu ve meme boyutu arasındaki ilişki, tümör lokalizasyonu, tümör evresi ve histopatolojik bulgular cerrahi tedaviyi şekillendirmeye yardımcı olan faktörlerdir. Doğru tümör çapının saptanmasında ve invazif olmayan kanser alanlarının saptanmasında MRI geleneksel tanı yöntemlerinden daha üstündür.
Sonuç: Preoperatif çekilen meme MRG, meme kanseri evrelemesinde konvansiyonel görüntüleme (USG ve MMG) için önemli bir yardımcıdır ve tedavi planlamasında yararlı bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, manyetik rezonans görüntüleme, meme kanseri evrelendirmeCorresponding Author: Elçin Ersöz Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale