ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Value of Magnetic Resonance Imaging For Staging and Planning Breast-Conserving Surgery []
. 2019; 59(2): 116-122 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.63634

The Value of Magnetic Resonance Imaging For Staging and Planning Breast-Conserving Surgery

Elçin Ersöz Köse1, Leyla Özel2, Gökay Reyhan1, Pınar Ata3, Hikmet Karagüllü4, Gamze Kılıçoğlu4
1Department of Thoracic Surgery, Health Science University, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Molecular Genetics and Typing Tissue, Health Science University, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Health Science University, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effect of breast magnetic resonance imaging (MRI) on staging and surgical planning.
METHODS: Ninety-two females with breast cancer were enrolled in the study. We prospectively evaluated the contribution of MRI compared to mammography (MMG) and ultrasonography (USG) and impact of MRI on surgical treatment and histopathological concordance.
RESULTS: Contribution of breast MRI to the workup and management of breast cancer in our institute was meaningful by upstaging the cases in 23/92 (25%) of the patients and suggesting a change in surgical plan in 21/92 (23%) of the patients. Surgical staging with breast MRI results correlated with the final pathological staging in 18/21 (85%) patients who had a change in surgical plan.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The primary therapy modality of early breast cancer is surgery. The overall tumor size, the relationship between tumor size and breast size, tumor localization, tumor stage, and histopathological findings help to shape surgical management. MRI was better than conventional diagnostic techniques in determining correct tumor diameter and in detecting non-invasive cancer areas. Consequently preoperative breast MRI is an important adjunct to conventional imaging (USG and MMG) in the staging of breast cancer and a useful tool in treatment planning.

Keywords: Breast cancer, breast-conserving surgery; magnetic resonance imaging; staging of breast cancer.

Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri

Elçin Ersöz Köse1, Leyla Özel2, Gökay Reyhan1, Pınar Ata3, Hikmet Karagüllü4, Gamze Kılıçoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Bahçeşehir Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, İstanbul, Turkey
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı meme manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 'nin evreleme ve cerrahi planlama üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Çalışmaya meme kanseri tanısı konmuş 92 kadın hasta alındı. MRG'nin mamografi (MMG) ve ultrasonografi (USG) ile karşılaştırılması, MRG'nin cerrahi tedaviye etkisi ve histopatolojik sonuçlar ile korelasyon açısından prospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bulgular: Meme MRG’nin kurumumuzda meme kanseri tetkik ve tedavi planlamasına katkısı anlamlıydı ve 23/92 (% 25) hastada cerrahi evrelemede artış gösterdi ve 21/92 (% 23) hastada cerrahi planda değişiklik önerdi. Meme MRG sonuçları ile cerrahi planda değişikliğe uğramış 18/21 (% 85) hastadaki nihai patoloji sonucu yapılan patolojik evreleme ile cerrahi evreleme birbiri ile korele bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tartışma: Erken meme kanserinin birincil terapi modalitesi cerrahidir. Toplam tümör boyutu, tümör boyutu ve meme boyutu arasındaki ilişki, tümör lokalizasyonu, tümör evresi ve histopatolojik bulgular cerrahi tedaviyi şekillendirmeye yardımcı olan faktörlerdir. Doğru tümör çapının saptanmasında ve invazif olmayan kanser alanlarının saptanmasında MRI geleneksel tanı yöntemlerinden daha üstündür.
Sonuç: Preoperatif çekilen meme MRG, meme kanseri evrelemesinde konvansiyonel görüntüleme (USG ve MMG) için önemli bir yardımcıdır ve tedavi planlamasında yararlı bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, manyetik rezonans görüntüleme, meme kanseri evrelendirme

Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu. The Value of Magnetic Resonance Imaging For Staging and Planning Breast-Conserving Surgery. . 2019; 59(2): 116-122

Corresponding Author: Elçin Ersöz Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale