ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome []
. 2017; 57(1): 11-15

Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul/TÜRKİYE

INTRODUCTION: Kawasaki syndrome; is childhood vasculitis with unknown etiology affecting small – medium sized vessels, mostly small children under 5 years.The Syndrome affects coronary arteries up to 25 % of untreated cases, andI t is increasingly well known. In this study; We aimed to investigate Kawasaki Syndrome cases who followup at the pediatric cardiology clinics.
METHODS: The datas of findings Kawasaki Syndrome and cases with this syndrome obtained from their files at the our pediatric cardiology policlinic.
RESULTS: In this study There were 45 (65%) male and 24 (35%) female totally 69 patients. The age of disease of patients was 40; 4 months ± 2.3 (2-144ay) at mean. The number of cases have all the symptoms of Kawasaki diagnostic criteria in 25 (36%). The number of cases have all the symptoms of Kawasaki diagnostic criteria used in 25 (36%), respectively. The only criterion was fever that in all cases. 30 ( 46 %) patients had echocardiographic findings during illness. 22 (30%) of these had coronary involvement. There were left coronary artery involvement in 7 cases, coronary artery in 4 cases, in both coronary artery involvement in 11 cases.The coronary artery involvement had improvement in 7(10%) patients at the follow-up.The IVIG treatment was given before 10 days in 45(%69) of cases. Laboratory findings of the cases were discussed also.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lack of definitive diagnostic laboratory findings for diagnosis, being incomplete cases and causing delay in diagnosis and having involvement coronary artery increases the importance of this disease.

Keywords: Kawasaki Syndrome, coronary artery involvement, vasculitis.

Kawasaki Tanılı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul/TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Kawasaki sendromu; çogunlukla 5 yaştan küçük çocukları tutan, etyolojisi bilinmeyen, küçükorta çaplı damarları etkileyen çocukluk çağı vaskülitidir. Tedavi edilmediğinde % 25 oranına kadar koroner damarları da etkileyen ve giderek daha iyi tanınan bir hastalıktır. Bu çalışmada; çocuk kardiyoloji polikliniğimizde takip edilmekte olan Kawasaki olgularımızı retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kawasaki tanısı almış ve çocuk kardiyoloji polikliniğinde dosya açılıp takip edilen olguların dosyalarından olgulara ve hastalığa ait bilgiler retrospektif olarak olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 69 olgunun 45 (% 65) erkek, 24 (% 35) kız idi. Olguların hastalığa yakalanma yaş ortalaması 40;4 ay ±2,3 (2- 144ay) idi. Kawasaki tanı kriterlerinde kullanılan belirtilerin tamamına sahip olgu sayısı 25 (% 36) idi. Bu kriterlerden ateş, tüm olgularda görülen tek semptomdu. Hastalık sırasında 30 (%46) olguda ekokardiyografi bulgusu vardı. Bunların 22’sinde (% 30) koroner tutulumu vardı. Koro- ner tutulumu gösteren olguların 7 tanesinde sol koroner arter, 4 tanesinde sağ koroner arter, 11 tanesinde her iki koroner arterde tutulum görüldü. Bu olguların 7’sinde (% 10) takipte koroner tutulum devam etti. Olguların 45(%69) ’ında IVIG tedavisi 10 günden önce verilmişti. Olguların laboratuvar bulguları tartışıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanı için kesin diyagnostik laboratuvar bulgularının olmaması, tanıda gecikme ve inkomplet olguların olması ve koroner tutulumunun olması bu hastalığın önemini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Sendromu, koroner arter tutulumu, vaskülit.

Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Hilal İmamoğlu. Retrospective Evaluation Of Patients With Kawasaki Syndrome. . 2017; 57(1): 11-15

Corresponding Author: Nurdan Erol, Türkiye
LookUs & Online Makale