ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Comparison of Ibuprofen porotocols in the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus []
. Ahead of Print: HNHJ-69077 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.69077

Comparison of Ibuprofen porotocols in the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus

Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
Bahçeşehir University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, İstanbul

INTRODUCTION: Ibuprofen is an effective agent for the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants. In this study, we compared the efficacy and complications of intravenous bolus therapy (IVBT) and continuous intravenous infusion therapy (CIVIT) for the treatment of PDA.
METHODS: The study was conducted with 64 preterm infants in Neonatal Intensive Care Unite with gestational age less than 34 weeks between 2015-2018. Demographic characteristics, clinical findings, complications and response to treatment were evaluated.
RESULTS: Ibuprofen treatment with a standard dose (10/5/5 mg/kg) was given as IVBT in 48.4% (n = 31) of the patients and as CIVIT 51.6% (n = 33) of the patients. The efficacy and the side effects of the treatment modalities were compared. In CIVIT group, feeding intolerance was found in 6 patients (18.2%) and none of them had stage 3 necrotizing enterocolitis (NEC). In the IVBT group, 15 patients (48.4%) had feeding intolerance and 3 patients (9.7%) had stage 3 NEC. Surgical ligation was needed in 3 (9.7%) patients who received IVBT. There was no need for surgical ligation in patients who received CIVIT. No significant difference was found between two groups in terms of mortality, hospital stay, periventricular hemorrhage and side effects such as oliguria, renal insufficiency, hyponatremia, bleeding diathesis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When ibuprofen is used as CIVIT for the pharmacological treatment of PDA, we found that the risk of developing feeding intolerance and NEC is less than IVBT. These results should be studied with larger sample sizes.

Keywords: ibuprofen, intravenous bolus therapy, continuous intravenous infusion therapy, patent ductus arteriosus

Patent duktus arteriyozusun farmakolojik kapatma tedavisinde İbuprofen tedavi protokollerinin karşılaştırılması

Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medicalpark Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İbuprofen, prematüre bebeklerde patent duktus arteriozusun (PDA) farmakolojik tedavisinde kullanılan etkili bir ajandır. Bu çalışmada PDA tanısı konulan ve farmakolojik kapatma tedavisi için intravenöz bolus tedavisi (İVBT) ve sürekli intravenöz infüzyon tedavisi (SİVİT) şeklinde ibuprofen verilen hastalarda iki farklı tedavi yönteminin etkinlik ve komplikasyonları karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, 2015-2018 yılları arasında yatmış olan 34. gestasyon haftasından önce doğmuş 64 preterm bebekle gerçekleştirildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, tedaviye bağlı komplikasyonlar ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların % 48,4’ine (n=31) İVBT, %51,6’sına (n=33) SİVİT yöntemleriyle standart dozda (10/5/5 mg/kg) ibuprofen tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonrası PDA kapanması üzerine etki ve ilacın yan etkileri karşılaştırıldı. SİVİT verilen 6 hastada (%18.2) beslenme intoleransı gelişmiş olup hiçbirinde evre 3 nekrotizan enterokolit (NEK) olmadı. İVBT verilen grupta is 15 hastada (%48.4) beslenme intoleransı, 3 hastada (%9.7) evre 3 NEK gelişti. İVBT alan hastaların 3’ünde (%9.7) cerrahi ligasyon ihtiyacı oldu. SİVİT alan hiçbir hastada cerrahi ligasyon ihtiyacı olmadı. İki grup arasında oligüri, renal yetmezlik, hiponatremi, kanama diyatezi gibi yan etkiler ile mortalite, hastanede kalış süresi ve periventriküler kanama açısından anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: nmelidir.PDA’nın kapatılmasında farmakolojik tedavi olarak kullanılan ibuprofenin SİVİT şeklinde uygulandığında İVBT’ne göre beslenme intoleransı ve NEK gelişme riskininin daha az olduğunu tespit ettik. Bu bulgular daha büyük olgu grupları ile tekrar incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: ibuprofen, intravenöz bolus tedavisi, sürekli infüzyon tedavisi, patent duktus arteriyozusCorresponding Author: Yeşim Coşkun, Türkiye
LookUs & Online Makale