ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) Levels in Patients Under General or Spinal Anesthesia []
. 2019; 59(2): 128-135 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.71676

Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) Levels in Patients Under General or Spinal Anesthesia

Nurettin Kurt1, Mustafa Murat Kaşıkçı2, Özcan Pişkin3, Volkan Hancı4, Mustafa Sakın5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Darica Farabi Public Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Fulya Acibadem Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Zonguldak Karaelmas University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Rize Public Hospital, Rize, Turkey

INTRODUCTION: Many hemodynamic parameters are affected according to selected anesthesia type in patients under general or spinal anesthesia. In recent years, brain natriuretic peptide (BNP) has been frequently used in clinical follow-up. It is released from the heart ventricles and is directly proportional to increased ventricular dilatation and pressure load, suggesting cardiac performance. We aimed to compare the cardiac effects of general and spinal anesthesia with BNP values in noncardiac small surgical operations where hypovolemia is unexpected.
METHODS: The study was conducted between January and May 2009 after obtaining the approval from the ethics committee at the Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. Our patient group consisted of 44 patients (15 women and 29 males), aged between 45 and 80 years, scheduled for ASA 2-3, NYHA 2-3, describing exercise dyspnea at the end of 5 min walking test, with an ejection fraction of 40%–55%, hypovolemia unexpected small surgery planned (inguinal hernia, urinary incontinence, rectocele, cystocele, etc.). Patients were randomly assigned to two groups to receive general anesthesia and spinal anesthesia. Venous blood was taken, and the BNP levels were measured 30 min before the operation, 25 min after anesthesia, and 8 h after the operation.
RESULTS: In General and Spinal Anesthesia group, there was no significant change in the 25th-min BNP level according to the preoperative BNP level (p>0.05); the increase in the 8th-hour BNP level was statistically significant (p<0.01). There was no statistically significant difference between the groups in terms of percent change in 25-min BNP level according to preop (p>0.05), while the percent change in BNP level at 8th hour according to preop of spinal anesthesia group was significantly higher than general anesthesia group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, postoperative BNP increase was observed in patients who underwent both general and spinal anesthesia. This increase is statistically more significant in spinal anesthesia. This difference shows that the cardiac performance of patients in the spinal anesthesia group is more affected.

Keywords: Brain natriuretic peptide (BNP), general anesthesia, spinal anesthesia.

Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması

Nurettin Kurt1, Mustafa Murat Kaşıkçı2, Özcan Pişkin3, Volkan Hancı4, Mustafa Sakın5
1Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,Kocaeli
2Fulya Acıbadem Hastanesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Zonguldak
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,İzmir
5Rize Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel veya spinal anestezi uygulanan hastalarda seçilen anestezi türüne göre birçok hemodinamik parametre etkilenmektedir. Son yıllarda klinik izlemde sıklıkla başvurulan BNP, kalp ventriküllerinden salınmakta olup, ventrikül genişlemesi ve basınç yükü artışıyla doğru orantılı yükselerek, kardiyak performans hakkında fikir vermektedir. Biz çalışmamızda hipovolemi beklenmeyen nonkardiyak küçük cerrahi operasyonlarda genel ve spinal anestezinin kardiyak etkilerini BNP değerlerine bakarak karşılaştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak-Mayıs 2009 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul'undan onay alındıktan sonra gerçekletirildi. Hasta grubumuz 45 ile 80 yaş arasında, ASA 2-3, NYHA 2-3, 5 dakika yürüme testi sonunda efor dispnesi tarifleyen, ejeksiyon fraksiyonu %40-55 olan, hipovolemi beklenmeyen küçük cerrahi ( inguinal herni, üriner inkontinans, rektosel, sistosel vb.) girişim planlanan, 15 kadın ve 29 erkek, toplam 44 hastadan oluşturuldu. Hastalar genel anestezi ve spinal anestezi uygulanmak üzere rastgele 2 gruba ayrıldı.Hastalardan ameliyattan 30 dakika önce, anestezinin uygulanmasını takiben 25. dakikada ve ameliyat sonrası 8. saatte olmak üzere üç kez venöz kan alındı ve BNP ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Genel ve Spinal Anestezi uygulanan grupta; preoperatif dönemdeki BNP düzeyine göre 25. dk BNP düzeyinde anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 8. saat BNP düzeyinde görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0.01).Gruplar arasında preop’a göre 25. dk BNP düzeyinde görülen yüzde değişim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), spinal anestezi grubunun preop’a göre 8. saat BNP düzeyinde görülen yüzde değişim düzeyi, genel anestezi grubundan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hem genel hem de spinal anestezi uygulanan hastalarda postoperatif BNP artışı görülmüştür. Bu artış istatistiksel olarak spinal anestezide daha anlamlıdır. Bu farklılık spinal anestezi uygulanan gruptaki hastaların kardiyak performanslarının daha fazla etkilendiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, spinal anestezi, Beyin Natriüretik Peptid (BNP)

Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın. Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) Levels in Patients Under General or Spinal Anesthesia. . 2019; 59(2): 128-135

Corresponding Author: Nurettin Kurt, Türkiye
LookUs & Online Makale