ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Prophylactic effect of verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage in rats []
. Ahead of Print: HNHJ-72324 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72324

Prophylactic effect of verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage in rats

Zülfü Sertkaya1, Metin Ishak Ozturk2, Orhan Koca2, Mehmet Akyüz2, Gülistan Gümrükçü3, Muhammet İhsan KARAMAN4
1Memorial Hospital, Department of Urology
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Urology
3Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology
4Medeniyet University, Department of Urology

INTRODUCTION: While testicular torsion, migration of neutrophils to ischemic region and formation of free oxygen radicals are important factors in occurence of ischemia-reperfusion damage in testes. Verapamil HCl is a phenylalkylamine derivative of L-type voltage-dependent calcium channel blocker. In our study we evaluated propylactic effect of Verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage.
METHODS: Twenty one, 8 weeks, adult, male Wistar-Albino rats were randomly divided into three groups; Sham, I/R, I/R+Verapamil HCl. In Sham and I/R groups, saline was injected intraperitoneally at second hour; in I/R+Verapamil HCl group, Verapamil was injected intraperitoneal at second hour. Spermatogenic functions was evaluated according to Johnsen criteria and then average scores was calculated. p < 0.05 was statistically significant.
RESULTS: We compared all histopathological and molecular parameters derived from all groups. Average levels of inflammation mediators (TNF-α and IL-1β) were calculated. In early period, compared with Sham group, TNF-α levels increased statistically significant in I/R group which didn’t receive any medical treatment. Also, we saw that Verapamil HCl treatment avoided increase in TNF-α level and provided same levels as Sham group. Glutathione peroxidase (GPx) which is antioxidant in tissue levels were significantly decrease in I/R group which didn’t receive Verapamil HCl as compared with Sham group. Verapamil HCl avoided this situation. Although GPx expression scores were higher in I/R group than Sham group, Verapamil HCl treatment take this scores to same levels as in Sham group. For spermatogenesis there were no statistically significant difference between groups according to Johnsen scoring system.
DISCUSSION AND CONCLUSION: I/R generated by T/D, in early period it causes increase of inflammation mediators in blood, it results with increase in GPx activity, It decreased anti oxidan capacity in tissue and it has no effect to spermatogenesis parameters in four hours period. Verapamil HCl reduces damage in testicular I/R.

Keywords: ischemia-reperfusion, rat, testes, verapamil

Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi

Zülfü Sertkaya1, Metin Ishak Ozturk2, Orhan Koca2, Mehmet Akyüz2, Gülistan Gümrükçü3, Muhammet İhsan KARAMAN4
1Memorial Hastanesi, Üroloji Bölümü
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
4Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Testiste oluşturulan torsiyon, iskemik bölgeye nötrofillerin göçü ve serbest oksijen radikallerinin oluşumu, testiste iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının oluşumunda etkin rol oynayan faktörlerdir. Verapamil HCl, fenilalkilamin türevi L-tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanal blokeridir. Çalışmamızda Verapamil HCl’ün, I/R sonucu testiste oluşan reperfüzyon hasarında koruyucu etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sekiz haftalık, 21 adet erişkin erkek Wistar-Albino sıçan randomize edilerek 3 gruba ayrıldı; Sham, I/R, I/R + Verapamil HCl. Sham ve I/R gruplarında 2. saatte intraperitoneal SF; I/R+Verapamil HCl grubunda ise detorsiyon esnasında 2 mg/kg intraperitoneal olarak verildi. Spermatojenik fonksiyonlar Johnsen kriterlerine göre değerlendirilerek her testis için ortalama skorlar hesaplandı. P < 0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Tüm gruplardan elde edilen histopatolojik ve moleküler parametreler karşılaştırıldı. Venöz kan örneklerinden ölçülen inflamasyon medyatörlerinin (TNF-α ve IL1-β) ortalama düzeyleri hesaplandı. Herhangi bir tedavi verilmeyen I/R gruplarında, sham gruplarına kıyasla TNF-α düzeylerinin istatistiksel anlamlı olarak arttığı ve Verapamil tedavisinin bu artışı anlamlı şekilde önleyerek sham gruplarına benzer düzeye getirdiği tespit edildi. Dokuda antioksidan özellik gösteren glutatyon peroksidaz (GPx) düzeylerinin, Verapamil HCl verilmeyen I/R grubunda Sham gruplarına kıyasla anlamlı olarak düştüğü gözlenirken, Verapamil HCl tedavisinin bu durumu önlediği saptandı. GPx ekspresyon skorlarının, I/R grubunda sham gruplarına kıyasla anlamlı olarak arttığı izlenirken, Verapamil HCl tedavisinin bu değerleri sham gruplarına benzer düzeylere indirdiği belirlendi. Spermatogenez açısından Johnsen skorlama sistemi kullanılarak yapılan histolojik değerlendirmede gruplar arasında ortalama skorlar açısından istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torsiyon detorsiyon sonucu ortaya çıkan I / R durumunda, erken dönemde kandaki inflamasyon belirteçlerinin artışına, GPx aktivitesinde artışa, dokuların anti oksidan kapasitesinde azalmaya neden olduğu ve dört saat içinde spermatogenez parametrelerine etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Verapamil HCl testis I / R'deki hasarı azaltır.

Anahtar Kelimeler: iskemi-reperfüzyon, sıçan, testis, verapamil



Corresponding Author: Zülfü Sertkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale