ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment in Lip Vermillion []
. Ahead of Print: HNHJ-72692 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72692

Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment in Lip Vermillion

Alpay Duran1, Aslı Duran2, Tuğba Dindar3, Hasan Dindar4
1Avicenna Hospital, Department Of Plastic Surgery, Istanbul, Turkey
2Kosuyolu Medipol Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey
3Tekirdag State Hospital, Department Of Plastic Surgery, Tekirdag, Turkey
4Namık Kemal University School Of Medicine, Department Of Pathology, Tekirdag, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of the study was to retrospectively analyze the features and treatment of pyogenic granuloma of vermilyon border of the lip.
METHODS: Information regarding 16 cases of pyogenic granuloma of the vermilyon border of the lips that underwent biopsy were retrieved from the pathology records of patients seen at the Plastic surgery department of Sanlıurfa Mehmet akif İnan Training And Research Hospital and and Dermatology department of Sanlıurfa Balıklıgol State Hospital. Data were reviewed and analyzed for age, gender, lesion site and diameter, treatments, recurrence and clinical features.
RESULTS: Sixteen patients, including 12 female (75%) and 4 (25%) male patients, were included in the study. The ages of the patients ranged from 14 to 42 years. (Mean age: 26.25).In 9 of the cases (56%) the bleeding was the most obvious complaint.Seven cases (43%) referred to our clinics for cosmetic reasons. There were 3 cases under 16 years of age. (18%)14 lesions were located in the lower lip, 2 lesions were located in the upper lip. Complaints duration of patients vary between 2 weeks and 6 months. (Mean: 5 weeks) The average follow-up period is 13 months. (6-17 months) Complications and recurrences have not developed in any case after the operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Advantages of surgical excision are allowing the removal of the lesion in one session and the low recurrence rate. We recommend surgical excision for vermilyon located pyogenic granulomas because it permits complete histopathologic examination considering that ulcerous and hemorrhagic lesions may be associated with malignancy and various diseases.

Keywords: pyogenic granuloma, lip, vermillion, excision, recurrence

Piyojenik Granülom: Dudak Vermilyonunda Cerrahi Tedavi

Alpay Duran1, Aslı Duran2, Tuğba Dindar3, Hasan Dindar4
1Avicenna Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Koşuyolu Medipol Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Tekirdağ Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Tekirdag, Türkiye
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Kliniği, Tekirdag, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dudak vermilyon sınırındaki piyojenik granülom tedavisinde cerrahi eksizyon sonrası elektrokoter uygulamasının etkiliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik cerrahi ve Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Dermatoloji polikliniklerine dudak vermilyonu yerleşimli kitlesi mevcut olup cerrahi eksizyon sonrası patoloji raporlarında piyojenik granülom olduğu bildirilen 16 olgu çalışmaya dâhil edilerek gerçekleştirilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet, lezyon yerleşimi ve çapı, uygulanan tedavi, nüks varlığı ve klinik özellikleri değerlendirildi ve analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 12 kadın (% 75) ve 4 (% 25) erkek hasta olmak üzere 16 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların yaşları 14-42 arasında değişmekteydi. (Ortalama yaş: 26,25). Olguların 9’unda (% 56) kanama en belirgin şikâyet olarak belirlendi. 7 olgu (% 43) ise kozmetik nedenler ile kliniğimize başvurdu. 16 yaş altında 3 olgu mevcuttu. (% 18) 2 olguda (% 12,5) lezyon üst dudak, 14 (% 87,5) olguda alt dudak vermilyonu yerleşimliydi. Hastaların şikâyetleri 2 hafta ve 6 ay arasında değişmekteydi.Olguların ortalama takip süresi 13 aydır. (6-17 ay) Operasyonlar sonrası hiçbir olguda komplikasyon ve nüks gelişmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi eksizyonun avantajları, bir seansta lezyonun çıkarılmasına izin vermesi ve düşük nüks oranınlarıdır. Vermilyon yerleşimli piyojenik granülomların tedavisinde ülserli ve hemorajik lezyonların malignite ve çeşitli hastalıklarla ilişkili olabileceğini düşünerek tam histopatolojik muayene yapılmasına izin vermesi nedeniyle cerrahi eksizyonu önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: pyojenik granülom, dudak, vermilyon, eksizyon, nüksCorresponding Author: Alpay Duran, Türkiye
LookUs & Online Makale