ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Effectiveness of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Patients with Central Venous Catheterization []
. Ahead of Print: HNHJ-77379 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.77379

Evaluation of the Effectiveness of Ultrasonography Guidance in Pediatric Intensive Care Patients with Central Venous Catheterization

Ceyhan Şahin1, Seher Erdoğan2, Mehmet Arpacık1
1University Of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
2University Of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pediatric Intensive Care

INTRODUCTION: Central venous catheters (CVC) are widely used in the treatment and monitoring of critically ill patients and has an important role. In this study, we aimed to evaluate the use of central catheter in our pediatric intensive care unit and to investigate the efficacy of the ultrasonography guided venous access procedures.
METHODS: Material and Methods:
The records of 51 patients who were hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit (ICU) between may 2017 and may 2018 for various reasons were evaluated retrospectively. In this study, age, body weight, diagnosis, location of the CVC application, indications, use of Ultrasonography (USG), the number of puncture during the process, the catheter processing time and length of stay, complications and prognosis of patients was recorded. Shapiro Wilks test was used for the normal distribution of parameters and Student's t test was used for comparison of quantitative data. Mann-Whitney U test was used for the comparison of parameters with normal distribution. In the comparison of qualitative data, Fisheritys Exact test and Continuity (Yates) Correction were used.

RESULTS: Of the 51 patients included in the study 28(54,90%) were female, and 23(45,10%) were males. There was no statistically significant difference in terms of age, gender, body weight, PRISM score, number of days of Intensive Care Unit stay, use of mechanical ventilator, duration of catheter use in patients with and without USG when inserting a central venous catheter (p<0,05). However, it was found that the number of punctures was less and the time for catheter insertion was shorter in patients in used with USG than in used without USG when inserting a catheter. (p=0,000 ve p=0,049)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The central venous catheter is crucial for monitoring and treating critical patients in the pediatric intensive care unit. It is safe to perform central venous cannulation by ultrasonography. In addition, this procedure is significantly reducing cannulation time and number of punctures.

Keywords: Central venous catheter, Ultrasonography, Pediatric Intensive Care

Santral Venöz Kateterizasyon Uygulanan Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi Kılavuzluğunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ceyhan Şahin1, Seher Erdoğan2, Mehmet Arpacık1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral venöz kateterizasyonun (SVK), günümüzde kritik hastaların takibinde ve tedavisinde önemli bir yeri ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitemizde santral kateter kullanımının gözden geçirilmesi ve bu kullanımda ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda yapılan venöz giriş işlemlerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde (ÇYBÜ) 01.05.2017- 01.05.2018 tarihleri arasında yatan ve çeşitli nedenlerle SVK yerleştirilen 51 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmada hastaların yaşı, vücut ağırlıkları, tanıları, SVK uygulama yeri, endikasyonları, USG kullanımı, işlem sırasındaki ponksiyon sayısı, işlem süresi, kateter kalış süresi, hastaların prognozu ve hasta izleminde oluşan komplikasyonlar kaydedildi. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda Shapiro Wilks testi, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Fisher’s Exact test ve Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanıldı.
BULGULAR: SVK takılan 28’i (%54,90) kız ve 23’ü (%45,10) erkek olmak üzere toplam 51 hasta çalışma kapsamına alındı. USG kullanılan ve kullanılmayan hastalarda, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, PRISM (Pediatric Risk Of Mortality) skoru, yoğun bakım yatış gün sayısı, mekanik ventilatör kullanımı, kateter kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p<0,05). Ancak USG kullanılan hastalarda, kullanılmayanlara göre ponksiyon sayısının daha az ve kateter takma süresinin daha kısa olduğu saptandı (p=0,000 ve p=0,049)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk yoğun bakım ünitesindeki kritik hastaların izlem ve tedavilerinde gerekli olan santral venöz kateter uygulamalarının ultrasonografi eşliğinde yapılması güvenlidir, işlem uygulama süresini ve ponksiyon sayısını belirgin olarak azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Santral Venöz Kateter, Ultrasonografi, Pediatrik Yoğun BakımCorresponding Author: Ceyhan Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale