ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus []
. Ahead of Print: HNHJ-77699 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.77699

Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus

Güldeniz Toklucu1, Mehmet Nizamoğlu2, Alper Kızıltepe3
1Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital Department Of Obstetrics And Gynecology
2Ümraniye Training And Research Hospital Department Of Family Medicine
3Tuzla Hilmi Sonay Family Health Center

INTRODUCTION: To examine the relation of weight and parity with glucose intolerans during pregnancy.
METHODS: This study is a prospective cohort survey of 365 women at 24-38 weeks of gestation who were attending the antenatal clinic in Istanbul Bakırköy region, between 1st January 2009 and 31st December 2009. Risk factors are determined using a questionnaire and two step oral glucose tolerance test (OGTT) was routinely performed. The statistical analysis was performed using, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Chi-square test, Oneway Anova test, Tukey HSD test. P<0.05 value was statistically significant.
RESULTS: Pregestational weight, gestational weight gain and parity of the women with GDM was significantly higher and educational status was significantly lower than other groups.(p<0.01)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pregestational obese women and women who had higher gestational weight gain higher risk of GDM. Patient education is importent for preventive medicine practise.

Keywords: gestational diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, risk factors

Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki

Güldeniz Toklucu1, Mehmet Nizamoğlu2, Alper Kızıltepe3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAdın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü
3Tuzla Hilmi Sonay Aile Sağlığı Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Glukoz intoleransı, gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma ileriye doğru, kohort niteliğinde olup, İstanbul Bakırköy bölgesinde 1 Ocak 2009 ile 30 Aralık 2009 tarihleri arasında gebe polikliniğine başvuran 24-38. Gebelik haftalarındaki 365 gebe geriye yönelik olarak GDM risk faktörleri varlığı hakkında sorgulandı ve iki aşamalı oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı. İstatistiksel hesaplamalarda Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Ki-Kare test, Oneway Anova test post Hoc değerlendirmelerinde Tukey HSD test kullanıldı. Sonuçlar % 95lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Gebelik öncesi kiloları, gebelik süresinceki kilo alımları, pariteleri GDM saptanan kadınlarda diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu, eğitim düzeyleri ise anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pregestasyonel obez kadınlar ve gebelik süresince fazla kilo alımı olan kadınlarda artmış GDM riski mevcuttur. Hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmesi GDM ile ilgili koruyucu hekimlik uygulamalarında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: gestasyonel diyabetes mellitus, bozulmuş glukoz toleransı, risk faktörleriCorresponding Author: Güldeniz Toklucu, Türkiye
LookUs & Online Makale