ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The effect of fibromyalgia on bone mineral density in patients with hypothyroidism []
. Ahead of Print: HNHJ-78941 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.78941

The effect of fibromyalgia on bone mineral density in patients with hypothyroidism

Yaşar Keskin1, Teoman Aydın1, Berna Urkmez2, Özgür Taşpınar3, Ahmet Adil Çamlı4, Huriye Şenay Kızıltan5, Ali Hikmet Eriş5, Ahmet Serdar Mutluer6
1Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey.
2Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey.
3Istinye University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
4Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey.
5Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey.
6Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate whether the presence of fibromyalgia affects the bone mineral density in hypothyroid patients.
METHODS: Our study consisted of 3 groups, including 30 patients with hypothyroidism and FMS, 30 patients with hypothyroidism and 27 healthy volunteers. Lumbar vertebrae and left proximal femur bone mineral density (BMD) measurements of groups were performed by Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Groups were compared in terms of bone mineral density.
RESULTS: Lumbar spinal total T score and lumbar spinal total BMD were significantly different between healthy volunteers and the other two groups. However, no significant difference was found between the groups in terms of age, gender, BMI, smoking and alcohol use habits, ESR, CRP, TSH, fT3, fT4, 25OH-D.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, bone mineral density was lower in patients with hypothyroidism and in patients with both fibromyalgia and hypothyroidism compared with healthy individuals. However, there was no difference in bone mineral density between patients with both fibromyalgia and hypothyroidism and only with hypothyroidism.

Keywords: hypothyroidism, fibromyalgia, bone mineral density.

Hipotiroidili hastalarda fibromiyaljinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

Yaşar Keskin1, Teoman Aydın1, Berna Urkmez2, Özgür Taşpınar3, Ahmet Adil Çamlı4, Huriye Şenay Kızıltan5, Ali Hikmet Eriş5, Ahmet Serdar Mutluer6
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
3İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
6Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız hipotroidi hastalarında fibromiyalji varlığının kemik mineral yoğunluğunu olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hipotroidizm ve FMS'li 30 hasta, hipotroidizmli 30 hasta ve 27 sağlıklı gönüllü olmak üzere çalışmamız 3 gruptan oluşturuldu. Grupların Lomber vertebra ve sol proksimal femur kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri Dual-enerji X-ışını absorpsiyometrisi (DXA) ile yapıldı. Gruplar kemik mineral yoğunluğu açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sağlıklı gönüllülerden oluşan grup diğer iki grup ile karşılaştırıldığında, lomber spinal total T skoru ile lomber spinal total KMY değerleri arasında anlamlı bir fark bulundu. Ancak gruplar arasında yaş, cinsiyet, BKİ, sigara içme ve alkol kullanım alışkanlıkları, ESR, CRP, TSH, fT3, fT4, 25OH-D açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, hipotroidili hastalar ve hem fibromiyalji hem hipotroidili olan hastalarda kemik mineral yoğunluğu sağlıklı bireylerden düşüktü. Bununla birlikte, hem fibromiyalji hem hipotroidili hastalar ve sadece hipotroidisi olan hastalar arasında kemik mineral yoğunluğu açısından fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: hipotiroidi, fibromiyalji, kemik mineral yoğunluğu.Corresponding Author: Yaşar Keskin, Türkiye
LookUs & Online Makale