ISSN: 2630-5720

Quick Search
Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren []
. Ahead of Print: HNHJ-82621 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.82621

Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren

İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
Sancaktepe Training and Research Hospital, Pediatric Department

INTRODUCTION: In recent years; increased obesity due to unfavorable changes in children's diet and lifestyle is the most important cause of metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a multiplex risk factor that arises from insulin resistance and the prevalence is rapidly increasing. The aim of our study is to investigate the frequency of MS in obese and overweight children.
METHODS: Obese and overweight children between the ages of 6 and 17 years, who were referred to our pediatric clinic from June 2017 to July 2018 were included in the study. MS was evaluated according to the IDF (The International Diabetes Federation, 2006 ) criteria.
RESULTS: A total of 98 obese and overweight children were evaluated. According to IDF diagnostic criteria, MS prevalence was found as 25.8% (n: 17) in obese children. The systolic arterial pressure, averages BMI percentile and z score of obese boys were found to be statistically significantly higher than of obese girls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is a fact that the prevention of obesity will decrease the MS frequency.A regular follow-up of all children and early intervention in the development of risk factors is one of the biggest steps in preventing MS affecting many systems.

Keywords: Metabolic syndrome, obesity, children

Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi

İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda; çocukların beslenme ve yaşam tarzındaki olumsuz değişimlerle sıklığı artan obezite; metabolik sendromun en önemli nedenidir. Metabolik Sendrom un (MS) temelinde insülin direnci bulunmaktadır ve prevelansı hızla artmaktadır. Çalışmamızın amacı obez ve fazla kilolu çocuklarda MS sıklığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Haziran 2017- Temmuz 2018 tarihleri arasında ayaktan çocuk polikliniğine başvuran 6-17 yaş arası obezite ve fazla kilolu çocuklardahil edildi. MS tanısı için IDF kriterleri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda toplam 98 obez ve fazla kilolu çocuk değerlendirildi. IDF tanı kriterlerine göre MS prevalansı obez çocuklarda %25,8 (n: 17 ) olarak bulundu. Obez erkek çocukların sistolik arter basınç ortalamaları BMI persentil ve z skor ortalamaları, obez kız çocuklarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmaya alınan 10 yaş üzeri çocukların antropometrik ölçümleri, sistolik ve diastolik arter basınç ortalamaları, 10 yaş altı çocuklardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezitenin önlenmesinin MS sıklığını azaltacağı bir gerçektir. Tüm çocukların yenidoğan döneminden itibaren takip edilmesi ve risk faktörleri geliştiğinde erken müdahale edilmesi birçok sistemi etkileyen MS un önlenmesinde en büyük adımlardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, obezite, çocukCorresponding Author: İlkay Özgen Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale