ISSN: 2630-5720

Quick Search
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases []
. Ahead of Print: HNHJ-82905 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.82905

Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases

Tuba Atak1, Turgut Tunç Eren2, Büşra Burcu3, Jülide Sağıroğlu2, İbrahim Ali Özemir2, Orhan Alimoğlu2
1Cekirge State Hospital, Department of General Surgery, Bursa, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey
3Camlica Erdem Hospital, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastrointestinal stromal tumors are the most common mesenchymal tumours of the digestive tract. The aim of this study was to evaluate 21 patients who were operated on for GIST.
METHODS: We retrospectively analyzed 21 patients medical and surgical records with the diagnosis of GIST who were operated on between 2008-2014 in our clinic. Gastrointestinal stromal tumors localizations, applied surgical methods, histopathological examination results, postoperative medical treatments and follow-up results were examined.
RESULTS: The study group consisted of 21 patients (11 males and 10 females) with a mean age of 69.29 (range: 39-89 years). Sixteen of the tumors were located in the stomach, 3 in the small intestine, 1 in the rectum and 1 in the mesentery of the jejunum. Symptoms were not typical and depended on the localization and size of the tumor. The mean tumor size was 6.8 cm (range: 1.8-20 cm). Positivity rates for CD117 and CD34 expression determined by immunohistochemical methods were 95.2%, and 66.7% consecutively. One patient underwent laparoscopic resection and the other patients were treated via open surgery. Lymph node metastasis was observed in patient with rectal tumors. Postoperatively, imatinib therapy was administered in five patients with high risk tumors. Mortality was observed in two patients. Four patients were excluded from follow-up for could not reach by phone. Mean follow-up period of 29.59±15.4 months. No recurrences or metastases have been detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gastrointestinal stromal tumors, represent 0.1-1% of all gastrointestinal malignancies. The most common location is the stomach. The goal of surgery is complete gross resection with intact pseudocapsule and negative microscopic margins.

Keywords: Gastrointestinal system, stromal tumor, surgery

Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi

Tuba Atak1, Turgut Tunç Eren2, Büşra Burcu3, Jülide Sağıroğlu2, İbrahim Ali Özemir2, Orhan Alimoğlu2
1Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Genel Cerrahi A.B.D, istanbul
3Çamlıca Erdem Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal stromal tümörler, sindirim sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Bu çalışmada gastrointestinal stromal tümör nedeni ile ameliyat edilen 21 olgunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2008 – Ocak 2014 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 21 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. GİST yerleşim yerleri, uygulanan cerrahi yöntemleri, histopatolojik inceleme sonuçları, postoperatif medikal tedavileri ve takip sonuçları incelendi.
BULGULAR: Hastaların 11’i erkek ve 10’u kadın olup ortalama yaş 69.29 (aralık: 39-89) idi. GİST, olguların 16’sında (%76.2) mide, 3’ünde (%14.3) ince bağırsak, 1’inde rektum (%4.8), 1’ inde ise ince bağırsak mezenteri (%4,8) yerleşimliydi. Semptomlar tümörün yerleşim yerine ve boyutuna göre değişmekteydi. Tümör büyüklüğü ortalama 6.8 cm (aralık: 1.8-20cm) idi. İmmünohistokimyasal olarak CD117 ekspresyonu 20 (%95.2) hastada pozitif, CD34 ekspresyonu ise 14 (%66.7) hastada pozitif olarak değerlendirildi. Bir hastaya laparoskopik, diğer hastalara ise açık cerrahi prosedür uygulandı. Tüm hastalarda tümör temiz cerrahi sınırla rezeke edildi. Rektum yerleşimli tümörü olan olguda lenf nodu metastazı tespit edildi. Yüksek risk gurubundaki 5 hastaya adjuvan imatinib tedavisi başlandı. İki hastada mortalite görüldü. Dört hasta telefonlarına ulaşılamadığı için takipten çıkarıldı. Ortalama takip süresi 29.59±15.4 ay idi. Hiçbir hastada nüks veya metastaz saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal stromal tümörler, tüm gastrointestinal sistem malignitelerinin %0.1-3’ünü oluşturmaktadır. En sık yerleşim yeri midedir. Tedavide cerrahinin hedefi, tümörün etrafındaki psödokapsülü ile birlikte negatif mikroskopik sınır ile tam çıkartılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem, stromal tümör, cerrahiCorresponding Author: Tuba Atak, Türkiye
LookUs & Online Makale