ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy? []
. Ahead of Print: HNHJ-92259 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.92259

Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?

Sefa Giray Batıbay1, Savaş Çamur2
1Department Of Orthopedics And Traumatology,derince Research And Education Hospital, S.b University,kocaeli, Turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology,umraniye Research And Education Hospital, S.b University,ıstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Studies reporting the relationship between hip fracture site and hip geometry and bone mineral density are little available with in the literature. The forces affecting the hip joint, the arm of the force and the angle of the load; are the basis of hip biomechanical studies. The angle of the proximal femur and the morphological parameters are important for stress distribution due to the response to the burden. We think that the morphological differences of the proximal femur are related to the fracture type.
METHODS: Between 2015-2018, patients who applied to the hospital with femur fracture was listed. 1024 femur fractures were detected. Femur pertrochanteric, collum femoris and subtrochanteric fractures were selected in the list. Those with appropriate pelvis xrays were identified. Intertrochanteric length, femoral neck length, femoral neck width, lateral offset length, neck shaft angle and acetabulum center-edge angle were measured by one orthopedic surgeon.
RESULTS: ignificant statistical results were found between collum femoris fractures and collodiafizer angles of subtrochanteric fractures (P = 0,0117). Significant statistical results were also observed between pertrochanteric fractures and subtrochanteric fractures (P = 0,0439). Comparing with the subtrochanteric group and the collum femoris group’ CE angles,significant difference was found (P = 0,0490). There was no statistically significant difference between pertrocanteric group and subtrochanteric group (P = 0,2614).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As far as we know, the first morphological femur fracture study done for Turkish society is already in the literature. An advantage of our work is that it can be used to design an implant.

Keywords: Hip Geometry, Hip Fractures, Hip Morphology

Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?

Sefa Giray Batıbay1, Savaş Çamur2
1S.B.Ü Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2S.B.Ü Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalça kırığı yeri ile kalça geometrisi ve kemik minereal yoğunluğu arası ilişkiyi bildirir çalışmalar literatürde az olmakla beraber mevcuttur. Kalça eklemini etkileyen kuvvetlerin, kuvvet kolları ve yüklenme açıları da; kalça biomekaniği incelemelerinin temelini oluşturmaktadır. Binen yüke verilen cevap dolayısı ile oluşan stres dağılımı için femur proksimalinin açısı ve morfolojik parametreleri önem oluşturmaktadır. Proksimal femura ait morfolojik farklılıkların kırık tipi ile alakalı olduğunu düşünmekteyiz.iz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2018 yılları arasında femur kırığı ile hastaneye başvuran hasta listesi çıkartıldı. 1024 femur kırığı geçiren hasta tespit edildi. Bu hastalardan femur pertrokanterik, collum femoris ve subtrokanterik kırıkları olanlar bulundu. Uygun pelvis grafileri olanlar belirlendi. İntertrokanterik uzunluk, femoral boyun uzunluğu, femoral boyun genişliği, lateral offset uzunluğu, boyun şaft açısı ve asetabulum merkez – köşe (center-edge açısı) tek ortopedik cerrah tarafından ölçüldü.
BULGULAR: Kollum femoris kırıkları ile subtrokanterik kırıkların collodiafizer açıları arasında anlamlı istatistiki sonuç tespit edildi (P = 0,0117). Pertrokanterik kırıklar ile subtrokanterik kırıklar arasında da anlamlı istatistiki sonuç gözlendi (P = 0,0439). CE açıları dikkate alındığında, subtrokanterik grup ile collum femoris grubu karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu tespit edildi (P = 0,0490) Pertrokanterik grup ile subtrokanterik grup karşılaştırıldığında CE açıları arası anlamlı sonuç elde edilmedi (P = 0,2614).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde zaten az bulunmakla beraber, bildiğimiz kadarıyla Türk toplumu için de yapılmış ilk küçük ölçekli morfolojik femur kırık çalışmasıdır. Çalışmamızın bir avantajı da, ölçümlerimizin ilerisi için implant tasarlarken kullanılabileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Kalça Geometrisi, Kalça Kırıkları, Kalça MorfolojisiCorresponding Author: Sefa Giray Batıbay, Türkiye
LookUs & Online Makale