ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of patients with urinary tract infection after transrectal ultrasound guided prostate biopsy []
. Ahead of Print: HNHJ-94547 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.94547

Evaluation of patients with urinary tract infection after transrectal ultrasound guided prostate biopsy

Musab Ali Kutluhan1, Tuncay Toprak1, Ramazan Topaktaş2
1Sağlık Bilimleri University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital
2Sağlık Bilimleri University Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the patients who developed urinary tract infection after transrectal ultrasound guided prostate biopsy and to determine antibiotic resistance profiles in urinary cultures after prostate biopsy.
METHODS: Between 2015 and 2019, 892 patients who underwent transrectal ultrasound guided prostate biopsy because of suspected rectal examination and/or increased PSA level were retrospectively reviewed. Urine cultures of all patients before biopsy were sterile. All patients received oral ciprofloxacin prophylaxis, starting 3 days before prostate biopsy. Standard 12 quadrant prostate biopsies were performed to all patients. Fourty-five patients who were admitted to the hospital again due to fever, dysuria or sepsis were included in the study. In these cases, microorganisms and resistance status were investigated.
RESULTS: Forty patients had complaints of dysuria, 17 had fever with tremors, and 1 had sepsis. No prostate abscess was detected on ultrasound. The rate of urinary tract infection after ciprofloxacin prophylaxis was 5.04% and 1.90% patients had fever after prostate biopsy. Reproduction was detected in 77,7% of urine cultures performed after biopsy. The most commonly isolated microorganisms were Escherichia coli (71.4%), Klebsiella pneumoniae(20%), and Staphylococcus spp (8.5%), respectively. Blood culture was obtained from 37.7% of the patients and the reproduction rate was 64.7%. E. coli was the most frequently isolated agent in blood culture. In urine culture methicillin resistance in staphylococci was 66.6%, Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) rate in E. coli was 56%, ciprofloxacin resistance was 91,4%, trimethoprim- sulfometaxazole resistance was 54.2% and gentamicin resistance was 25.7%
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nearly all patients who developed urinary tract infection after prostate biopsy had ciprofloxacin- resistant microorganisms in urine cultures. Targeted antibiotic use can be considered to reduce post- biopsy infection. Also alternative agents as a prophylaxis can be used.

Keywords: Prostate biopsy, urinary tract infection, ciprofloxacin, prophylaxis

Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi sonrası üriner sistem enfeksiyonu geçiren hastaların değerlendirilmesi

Musab Ali Kutluhan1, Tuncay Toprak1, Ramazan Topaktaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi sonrası idrar yolu enfeksiyonu gelişen hastaları değerlendirmek ve ayrıca prostat biyopsisi sonrası idrar kültürlerinde antibiyotik direnç profilini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 ve 2019 yılları arasında şüpheli parmak rektal muayenesi ve/ veya PSA seviyesinde artma nedeniyle transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 892 hasta retrospektif olarak incelendi.Biyopsi öncesi tüm hastaların idrar kültürleri sterildi. Tüm hastalara prostat biyopsisinden 3 gün önce başlayan oral siprofloksasin profilaksisi yapıldı.Tüm hastalara standart 12 kor prostat biyopsisi yapıldı.Çalışmaya ateş, dizüri veya sepsis nedeniyle tekrar hastaneye başvuran 40 hasta dahil edildi.Bu hastalarda, mikroorganizmalar ve direnç durumu araştırıldı.


BULGULAR: Kırk hastada dizüri şikayeti, 17 hastada ateş ve titreme ve 1 hastada sepsis vardı.Ultrasonda hiçbir hastada prostat apsesi saptanmadı. Siprofloksasin profilaksisi sonrası idrar yolu enfeksiyonu oranı% 5.04 ve% 1.90 idi. Bu hastaların biyopsi sonrası yapılan idrar kültürlerinin% 77,7'sinde üreme tespit edildi.En sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichia koli (% 71.4), Klebsiella pneumoniae (% 20) ve Stafilokokus (% 8.5) idi. Kan kültürü hastaların% 37.7'sinden elde edildi ve üreme oranı% 64.7 idi. E. coli kan kültüründe en sık izole edilen ajandı. İdrar kültüründe stafilokoklarda metisilin direnci% 66.6 idi. E. coli'de genişletilmiş spektrum beta Laktamaz (ESBL) oranı% 56, siprofloksasin direnci% 91,4, trimetoprim-sülfometaksazol direnci% 54,2 ve gentamisin direnci% 25,7 idi


TARTIŞMA ve SONUÇ: Prostat biyopsisinden sonra idrar yolu enfeksiyonu gelişen hastaların hemen hepsinin idrar kültüründe siprofloksasine dirençli mikroorganizm saptandı. Hedefe yönelik antibiyotik kullanımı prostat biyopsisi sonrası enfeksiyonu azaltmak için kullanılabilir. Ayrıca alternatif profilaktik ajanlar kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Prostat biyopsisi, üriner sistem enfeksiyonu, siprofloksasin, profilaksiCorresponding Author: Musab Ali Kutluhan, Türkiye
LookUs & Online Makale