ISSN: 2630-5720

Quick Search
The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly []
. Ahead of Print: HNHJ-98159 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98159

The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly

Hanife Şerife Aktaş
Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to determine the role of anticoagulants and antiaggregant drug, in the etiology and prognosis of the upper GIS bleeding in elderly patients
METHODS: 184 patients who had complaints of upper GI bleeding in January to December 2016 were evaluated retrospectively in terms of age, gender, complaints, drugs, endoscopy findings, intensive care need and mortality.
RESULTS: The mean age of 184 patients was 78.3 + 7.9 years. 112 (60.9%) were male and 72 (39.1%) were female. 128(69.6%) of the patients applied with melena, 32(17.4%) with hematemesis and 24(13%) with hematemesis and melena. Of the patients, 139 (75.9%) were in the internal medicine clinic and 31(16.8%) were in intensive care and 12(6.5%) were exitus. The most commonly used drug, acetylsalicylic acid(ASA)(31.5%) was the most common endoscopic finding peptic ulcer (55.4%). The mean age of the patients in intensive care unit was 81 + 7.2years, 18(58.1%) male. Endoscopic findings were the most common peptic ulcer, Forrest 2A(16.2%) and ASA (35.5%). The mean age of the 12 patients who had exitus was 75.3 + 7.2 years and 8(66.7%) were male. The most common endoscopic findings were the peptic ulcer Forrest 3(50%) and the most frequent use of warfarin (33%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Antiaggregant, anticoagulant, NSIA drugs have significant effects on etiology and prognosis in the upper GIS bleeding in the elderly. Protective drugs should be added to the treatment of patients using these drugs

Keywords: Elderly, GIS bleeding, Antiagregan drugs, Anticoagulant drugs

Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi

Hanife Şerife Aktaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı hastalardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında, antikoagülan ve antiangregan ilaçların etiyolojideki yeri ve prognoza etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak – Aralık 2016 tarihlerinde acil dahiliyeye üst GİS kanama şikayeti ile gelen 184 hasta retrospektif olarak yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, kullandıkları ilaçlar,endoskopi bulguları, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite açısından değerlendirildi.
BULGULAR: 184 hastanın yaş ortalaması 78,3 +7,9 idi. 112’si(%60.9) erkek, 72’si(%39.1) kadın idi. Hastaların 128(%69.6)’i melena, 32(%17.4) ’si hematemez, 24(%13)‘ü ise hematemez ve melena şikayeti ile başvurdu. Hastaların 139’u (%75.9) dahiliye kliniğinde, 31’i(16.8) yoğun bakımda tedavi oldu, 12si (%6.5) vefat etti.. En fazla kullanılan ilaç asetilsalisik asit(ASA) (%31.5) en sık endoskopik bulgu peptik ülser ( %55.4) idi.Yoğun bakımda tedavi olanların yaş ortalaması 81+7.2, 18’i(%58.1) erkek idi. Endoskopik bulguları ise en sık peptik ülser Forrest 2A(%16.2) ve en sık ASA(%35.5) kullanıyorlardı.
Ex olan 12 hastanın yaş ortalaması 75,3+7.2, 8’i (% 66,7)erkek, idi. Endoskopik bulguları ise en sık peptik ülser Forrest 3 (%50) ve en sık varfarin(%33) kullanıyorlardı

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlılardaki üst GİS kanamalarında antiagregan, antikoagülan, NSIA ilaçların etiyolojide ve prognoz üzerinde önemli etkileri vardır. Bu ilaçları kullanan hastaların tedavisine protectiv ilaçlar eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılar, GİS kanama, Antiagregan ilaçlar, antikoagülan ilaçlarCorresponding Author: Hanife Şerife Aktaş, Türkiye
LookUs & Online Makale