ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients []
. Ahead of Print: HNHJ-98705 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98705

Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients

Muge Kepekci1, Berna Urkmez2, Emre Araz3, Ozgur Taspinar4, Murat Erdugan5, Ilteris Ahmet Senturk6
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Health Science University, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Health Science University, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Dermatology, Health Science University, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Adakent University, Istanbul, Turkey
5Department of Romatology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
6Department of Algology, Health Science University, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic disease characterized by widespread musculoskeletal pain and hypersensitivity at some points of the body. The aim of our study is to investigate whether there is a difference between male and female FMS patients and male and female healthy volunteers in terms of dermatological findings.
METHODS: Sixty female and 60 male patients, who were diagnosed with FMS, were included in the study group; 60 female and 60 male healthy volunteers were included in the control group. Fibromyalgia Impact Questionnaire and Beck Depression Inventory were applied to all participants at the time of admission. All participants were examined by a dermatologist and dermatological diagnoses were recorded. The results of the patients in both groups were compared and statistically analyzed.
RESULTS: In the examination of dermatological diagnoses, it was found that the incidence of lichen simplex chronicus was significantly higher in female FMS patients than in healthy female participants (p = 0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on the results of this study, we believe that dermatological examination in patients with FMS should be given more importance within a holistic examination approach.

Keywords: Fibromyalgia syndrome, lichen simplex chronicus, skin

Kadın ve erkek fibromiyalji hastalarinda deri bulguları

Muge Kepekci1, Berna Urkmez2, Emre Araz3, Ozgur Taspinar4, Murat Erdugan5, Ilteris Ahmet Senturk6
1S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
2S.B.Ü. Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
3S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Istanbul
4Adakent Universitesi, Saglik Bilimleri Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
5Istanbul Tip Fakultesi, Romatoloji Klinigi, Istanbul, Turkey
6S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ve vücudun bazı noktalarında aşırı hassasiyet ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı, kadın ve erkek FMS tanısı alan hastalar ile kadın ve erkek sağlıklı gönüllüler arasında dermatolojik bulgular açısından fark olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: FMS tanısı konmuş 60 gönüllü kadın hasta ve 60 gönüllü erkek hasta çalışma grubuna alınırken; sağlıklı gönüllülerden oluşan 60 kadın ve 60 erkek ise kontrol grubuna alındı. Tüm katılımcılara ilk başvurularında Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDI) uygulandı. Tüm katılımcıların cilt kontrolleri dermatoloji uzmanı tarafından yapıldı ve dermatolojik tanıları kaydedildi. Her iki grupta yer alan hastaların sonuçları karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığına bakıldı.
BULGULAR: Dermatolojik tanılar incelendiğinde, Lichen Simplex Kronikus tanısı, FMS'li kadın hasta gurubunda, sağlıklı kadın katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek olarak tespit edildi (p=0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucu bize FMS'li hastalardaki dermatolojik muayeneye, bütünsel muayene yaklaşımında daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji Sendromu, Lichen Simplex Kronikus, CiltCorresponding Author: Berna Urkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale