ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-08370 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.08370

Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları

Kayahan Karaytuğ1, Sefa Giray Batıbay2, Eren Yıldız3
1Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı
3Hatay Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağrılı topuk sendromu, kalkaneal tuberosit’in inferomedialinde ağrı ve hassasiyet ile karakterizedir. Konservatif tedaviye dirençli olgularda farklı cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dirençli topuk ağrısı nedeni ile kalkaneal spur eksizyonu, drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tedavisinin fonksiyonel sonuçlarını bildirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalara AOFAS, VAS, SF 12 PCS bakıldı. Radyolojik olarak kalkaneal spur nüksü araştırıldı
BULGULAR: Ortalama preop AOFAS, VAS, SF-12 PCS sırası ile 50.6, 7.4, ve 42.9 iken postoperatif 90.4, 1.6 ve 57.1 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perkütan kalkaneal drilleme, spur eksizyonu ve minimal invaziv plantar fasya gevşetme kombine tekniği, dirençli topuk ağrı tedavisinde erken dönemde yüz güldürücü sonuçları olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: topuk ağrısı, kalkaneal spur, plantar fasya gevşetme, kalkaneal dekompresyon

The early term functıonal results of calcaneal spur removal, calcaneal drilling and plantar fascıa release combined technıques ın painful heel syndrome

Kayahan Karaytuğ1, Sefa Giray Batıbay2, Eren Yıldız3
1Sarıkamış State Hospital Department Of Orthopedics And Traumatology
2Umraniye Research Hospital Department Of Orthopedics And Traumatology
3Hatay State Hospital Department Of Orthopedics And Traumatology

INTRODUCTION: Painful heel syndrome is characterized by pain and sensitivity in the inferomedial aspect of the calcaneal tuberocyte. In conservative treatment resistant cases, different surgical procedures are applied. The purpose of this study is to report the functional outcome of resistant heel pain treatment of calcaneal spur excision, drilling, and plantar fascia release combined techniques.
METHODS: Patients AOFAS, VAS, SF 12 PCS were evaluated. Radiologically, calcaneal spur recurrence was investigated.
RESULTS: Mean preop AOFAS was 50.6, 7.4, and 42.9 with VAS, SF-12 PCS, and 90.4, 1.6, and 57.1 postoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous calcaneal drilling, spur excision and minimally invasive plantar fascia release is a method with good early results in the treatment of resistant heel pain

Keywords: heel pain, calcaneal spur, plantar fascia release, calcaneal decompressionSorumlu Yazar: Kayahan Karaytuğ, Türkiye
LookUs & Online Makale