ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
The incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-29974 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.29974

The incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy

Ufuk Kutluana
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma merkezimizde kolonoskopi veya sigmoidoskopi uygulanan vakalarda soliter rektal ülser sendromu insidansını araştırmayı amaçlamaktadır. Soliter rektal ülser sendromu rektal kanama, mukuslu dışkılama ve kabızlıkla seyreden kronik benign bir hastalıktır. Bu sendromun tanısı klinik semptomlara, endoskopik bulgulara ve histopatolojik sonuçlara dayanmaktadır. Hastalığın insidansı 1/100 000/ yıl olarak saptanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, merkezimizde aynı gastroenterolog tarafından 2012-2017 yılları arasında yapılan kolonoskopi veya sigmoidoskopi uygulanan olguların retrospektif analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgiler demografik detayları, eşlik eden hastalıkları, klinik prezentasyonu, laboratuvar, endoskopik, histopatolojik bulguları, tedavi prosedürlerini ve klinik sonuçları içermektedir.
BULGULAR: Kolonoskopi uygulanan hastalarda soliter rektal ülser insidansı % 0.68 bulunmuştur. Rektal kanama, mukuslu dışkılama ve kabızlık en yaygın semptomlardır. Bir olguda rekto-vajinal fistül izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolonoskopi uygulanan hastalarda soliter rektal ülser insidansı % 0.68'dir. Sonucumuz önceki çalışmalarda belirtilen insidanstan belirgin derecede yüksektir. Bu hastalık benign bir hastalık olarak tanımlanmasına rağmen rekto-vajinal fistül gibi ciddi komplikasyona neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Soliter rektal ülser sendromu, kolonoskopi, sigmoidoskopi

Kolonoskopi yapılan hastalarda Soliter Rektal Ülser >>Sendromu'nun İnsidansı

Ufuk Kutluana
Usak University Faculty of Medicine Usak Education and Research Hospital Gastroenterology Department

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the incidence of solitary rectal ulcer syndrome who had undergone colonoscopy or sigmoidoscopy and were finally diagnosed with solitary rectal ulcer syndrome at our center.
METHODS: Solitary rectal ulcer syndrome is a chronic benign condition that usually presents with rectal bleeding, mucous discharge, constipation. The diagnosis of this syndrome is based on clinical symptoms, endoscopic and histological features. The incidence of the syndrome has been noted to be 1 per 100 000/year.
RESULTS: We performed a retrospective analysis of patients who underwent colonoscopy or sigmoidoscopy by the same single gastroenterologist at our center between 2012 and 2017. Data retrieved included demographic details, comorbidities, clinical presentations, laboratory, endoscopic, histopathologic findings, treatment procedures and clinical outcomes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence in patients who underwent colonoscopy was 0.68 % in this study. The rectal bleeding, mucous discharge, and constipation were the most common symptoms. The rectovaginal fistula was observed in one patient.
The incidence of solitary rectal ulcer syndrome in patients who underwent colonoscopy was 0.68 %. Our result was significantly higher than the previous report. Although the syndrome was described as a benign disease, it can cause serious complications such as rectovaginal fistula.

Keywords: Solitary rectal ulcer syndrome, colonoscopy, sigmoidoscopySorumlu Yazar: Ufuk Kutluana, Türkiye
LookUs & Online Makale