ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-38257 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.38257

Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler

Özgen Işık1, Halit Ziya Dündar1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Ekrem Kaya1, Tuncay Yılmazlar1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Bursa, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: PUP’nun acil cerrahi tedavisinde en sık primer onarım uygulanmaktadır. Bu çalışmada primer onarılan PUP olgularında mortaliteye etkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2009 ile Aralık 2016 tarihleri arasında PUP nedeniyle primer onarım uygulanan 103 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak derlendi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, başvuru süresi, hastane yatış süresi, morbidite ve mortalite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 63’tü (22- 99) ve %74.8’i erkekti. Olguların 45’inde en az bir yandaş hastalık mevcuttu. Başvuru süresi ortanca 1 (1-10) gündü. Mortalite oranı %10.7 idi. Mortalite gelişen hastalar gelişmeyenlere göre daha yaşlı, preoperatif şok tablosu daha sık, postoperatif pnömoni daha sıktı. Yaşlılık (OR: 1.22, p= 0.0015) ve postoperatif pnömoni gelişmesi (OR: 84.2, p= 0.0031) mortaliteye etkili bağımsız risk faktörleriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PUP nedeniyle primer onarım uygulanan hastalarda ileri yaş ve postoperatif pnomoni gelişmesi artmış mortalite riski ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: peptik ülser, perforasyon, mortalite

Factors affecting mortality in patients who underwent primary suture repair for peptic ulcer perforation

Özgen Işık1, Halit Ziya Dündar1, Burak Bakar1, Ömer Faruk Özkan2, Ersin Öztürk1, Ekrem Kaya1, Tuncay Yılmazlar1
1Uludag University School of Medicine, Department of Surgery, Bursa, Turkey
2Canakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Department of Surgery, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: Primary suture is the procedure of choice in the management PUP. In this study, we aimed to evaluate factors affecting mortality in patients who underwent primary suture for PUP.
METHODS: In total, 103 patients underwent primary suture for PUP between September 2009 and December 2016. Patient demographics, comorbidities, time interval between symptom onset and hospital admission, length of hospital stay, morbidity and mortality data were retrospectively collected.
RESULTS: Median age was 63 (22- 99) and 74.8% of the patients were male. 45 patients had at least one comorbidity. The time interval between symptom onset and hospital admission was median 1 (1- 10) day. Mortality rate was 10.7%. Non-surviving patients were older, more frequently presented with shock, and more frequently had postoperative pneumonia comparing to survivors. Older age (OR: 1.22, p= 0.0015) and postoperative pneumonia (OR: 84.2, p= 0.0031) were independent risk factors associated with increased risk of mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Older patient age and postoperative pneumonia are the factors associated with the increased risk of mortality in patients who underwent primary suture for PUP.

Keywords: Peptic ulcer, perforation, mortalitySorumlu Yazar: Özgen Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale